+38 (04744) 3-22-26
Меню

Про кафедру

Кафедра економіки є одним з важливих  підрозділів у складі Уманського національного університету садівництва, оскільки економіка була і залишається невід'ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Адже сьогодні не можна уявити освічену  людину без глибоких економічних знань, без вміння економічно мислити. Започаткування викладання політичної економії (економічної теорії) своїм корінням сягає ще часів становлення Головного училища садівництва.

Кафедра економіки створена у вересні 1980 року в результаті поділу кафедри марксизму-ленінізму на дві самостійні: політичної економії і наукового комунізму та історії і філософії. Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент Багінський М. Ю. Керівництво кафедрою в свій час здійснювали: у 1983-1984 рр. кандидат історичних наук, доцент Коваль А. У.; в 1985-1996 рр. доктор соціологічних наук, професор Зубов В. С., народний депутат України 3-6 скликань; з 1997 року кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Костюк В. С.  В 2016 р. кафедра економічної теорії була переіменована на кафедру економіки, яку очолиив доктор економічних наук, професор Мудрак Р.П.

На кафедрі певний період працювали доценти Кравець А.П., Пшегодський С.В., Коваленко І.Ф., Сушко Н.М., Бержанір А.Л., Мельник В.В., Слатвінський М.А. Значний внесок у розвиток кафедри зробив доцент Редько М.М., науково-педагогічний стаж якого перевищував півстоліття. Становленню і розвитку кафедри  сприяли: старші викладачі Копитін Т.В., Найдіон В.В., Смірнов В.Л., Середа Г.І., викладачі Березняк О.Г., Передрій В.І., Малько О.В., Брунько Ж.О., Мінченко Г.С., Коваль Р.А., Лопатинська А.О., Сурженко А.М., лаборанти Майстришина І.М., Оксененко Є.Л., Плисканівська О.В.

Кафедра має потужний кадровий та педагогічний потенціал, який дозволяє творчо вирішувати складні завдання у сфері університетської освіти та відповідати на викликали сучасного глобалізованого освітнього середовища.

Сьогодні на кафедрі працюють: Мудрак Руслан Петрович - д.е.н., професор, завідуючий кафедрою, Костюк Віра Степанівна –к.е.н., доцент,  Андрющенко Андрій Миколайович -   к.е.н., доцент, Бурляй Аліна Павлівна – к.е.н., доцент, Котвицька Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент,  Ревуцька Алла Олександрівна – к.е.н., ст. викладач,  Смолій Людмила Василівна – к.е.н., ст. викладач, Фицик Лариса Анатоліївна – к.і.н., доцент, Орєхова Світлана Василівна – лаборант.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників вітчизняної економіки - активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин. Викладачі кафедри читають лекції та проводять семінарські заняття на всіх факультетах УНУС з таких дисциплін: політична економія, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, регіональна економіка, національна економіка, міжнародна економіка,  основи демографії. Найдосвідченіші викладачі кафедри проводять заняття в Інституті післядипломної освіти та дорадництва.

Діяльність викладачів кафедри має на меті поєднання фундаментальної класичної освіти та інноваційних освітніх технологій. Викладання навчальних дисциплін проводиться  з урахуванням кращого світового і вітчизняного досвіду за авторськими навчальними посібниками.

Постійно вдосконалюються різноманітні форми та методи активізації навчально-пізнавальної і наукової роботи студентів, зокрема, проблемні лекції, семінари-дискусії, інноваційно-комплексні заняття. Викладачі кафедри активно використовують у навчальному процесі мультимедійне обладнання, яким оснащені аудиторії кафедри 210 і 212.

Викладачами кафедри економічної теорії за останні роки було видано 2 навчальних посібники з економічної теорії з грифом Міністерства освіти і науки України.

Важливу роль викладачі кафедри вбачають у поширенні економічних знань не лише у студентському середовищі. Саме тому були організовані курси підвищення кваліфікації вчителів з основ економіки загальноосвітніх шкіл та викладачів економічних дисциплін коледжів і технікумів. Викладачами кафедри розроблена програма з «Основ економіки», згідно якої проводяться заняття у вигляді ділових ігр у навчально-консультативних  центрах, що створені в Ладиженській школі, Уманських школах № 7, 3, 14,10.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри, аспірантами, докторантами та здобувачами виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних соціально-економічних проблем сьогодення: формування ефективної агропродовольчої політики в Україні; забезпечення продовольчої  безпеки України в умовах глобалізації; визначення пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку України; створення ефективної системи соціального захисту населення; посилення інтеграції та кооперації в агропромисловому секторі; активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств.

Викладачі кафедри  проводять цілеспрямовану роботу з підготовки докторських та кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлені 3 докторські - Зубов В.С., Мудрак Р.П., Пенькова О.Г. та 18 кандидатських дисертацій  –  Костюк В.С., Коваленко І.Ф., Сушко Н.М., Бержанір  А.Л.,  Богашко О.Л.,  Бурляй А. П., Мальований М.І., Мудрак  Р. П., Кримковський Р.Б., Мельник В.В, Новак І. М., Пенькова О.Г., Фицик Л.А., Котвицька Н. М., Слатвінський М. А., Смолій Л. В., Рибчак О.С., Ревуцька А.О.

Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, друкують матеріали досліджень в наукових виданнях, щорічно більше 30 праць.

Кафедра економіки започаткувала проведення наукових конференцій. Починаючи з 2007 року в УНУС проводяться міжнародні науково-практичні конференції “Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства”. На них заслуховувалися доповіді вітчизняних та зарубіжних науковців з даного актуального питання сучасності в Україні.

При  кафедрі діє студентський науковий гурток «Школа успішного бізнесу», де заслуховуються результати досліджень студентів, проводяться ділові ігри, зустрічі з підприємцями міста, випускниками нашого навчального закладу, які досягли успіхів у бізнесі.

Важливе  місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Викладачі, куратори академічних груп проводять зустрічі, бесіди на виховних годинах, в студентських гуртожитках. Щорічно на кафедрі проводиться Брейн-ринг, організовується зустріч студентів з лікарями центру здоров’я з питань планування сім’ї.

Останні новини

ЗРОБІТЬ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ СВОЇМ ХОББІЧитати повністю

ЗРОБІТЬ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ СВОЇМ ХОББІ

Відгук випускника факультету економіки і підприємництва спеціальності 051 «Економіка» Ярослава Грабека про його навчання в Уманському національному університеті садівництва

Читати повністю

Всі новини