+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 04 серпня 2021

ОНП Доктор філософії (програма, що акредитується)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальності 051 «Економіка»

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Кваліфікація: доктор філософії з економіки

 Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні, наукові та методичні вимоги у підготовці докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».  

 Мета та цілі освітньо-наукової програми

Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів за спеціальністю 051 «Економіка», які б відповідали європейському рівню, стилю, якості освіти та результативності наукової діяльності, були спроможні генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання, задовольняти попит у галузі науки й освіти.

Орієнтація програми

Освітня, дослідницька та прикладна. Наукові дослідження з новими та удосконаленими, практично спрямованими, цінними теоретичними і методичними результатами.

Основний фокус програми та спеціалізації

Дослідження сукупності продуктивних сил, виробничих (економічних) відносин, соціокультурних традицій господарювання і цінностей, що впливають на особливості економічного розвитку країни, економічна система, організація та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін і споживання товарів та послуг, соціальні та екологічні аспекти виробництва, глобалізація.

Освітня складова програми

Програма реалізується у невеликих групах дослідників за спеціальністю 051 «Економіка». Програма передбачає 44 кредити ECTS для обов'язкових компонент навчального плану, з яких: - 22 кредити ECTS – це дисципліни загальної підготовки (у тому числі Філософія науки – 4 кредити й Іноземна мова в наукових дослідженнях та ділових комунікаціях – 6 кредитів), що передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника тощо; -16 кредитів – дисципліни з циклу професійної підготовки; - 6 кредитів – науково-педагогічна практика. Ще 16 кредитів ECTS передбачено на вибіркові дисципліни. Наукова складова програми.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами ECTS, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» є те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час практичних занять з дисциплін професійної підготовки.

 Придатність здобувачів до працевлаштування та подальшого навчання

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері економіки. Посади згідно класифікатора професій України. Асистент (2310.2), викладач вищого навчального закладу (2310.2), доцент (2310.1), докторант (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчальновиховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науководослідного, конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у коледжі (1229.4), молодший науковий співробітник (економіка) (2441.1), науковий співробітник (економіка) (2441.1), науковий співробітник-консультант (економіка) (2441.1), економіст (2441.2).

Місце працевлаштування. Міністерство освіти і науки України, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, обласні адміністрації, коледжі, промислові підприємства тощо.

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність формувати системний креативний світогляд дослідника на основі розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку науки в умовах глобалізації.

ЗК2. Здатність досконало володіти іноземною мовою з метою проведення досліджень, здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів.

ЗК3. Здатність здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію та аналіз значного обсягу наукової інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до розвитку та вдосконалення педагогічної й методичної майстерності, педагогічної техніки, професійних вмінь викладача економічних дисциплін.

ЗК5. Здатність створювати спеціалізовані фахові наукові та начальні тексти, проводити наукові дослідження та представляти їх результати у письмовій формі, керуючись етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність, на основі структурно цілісного усвідомлення та творчо критичного осмислення основних наукових напрямів світової економічної теорії, застосовувати їх фундаментальні методологічні засади, теоретикоконцептуальні основи, науково-дослідний апарат для формування концепцій розвитку сучасних економічних систем.

ФК2. Здатність володіти теоретико-методологічним базисом економіки знань, уміти забезпечувати продуктивний зв’язок наукової та виробничої сфери. ФК3. Здатність, на основі використання прогресивного прикладного досвіду, розробляти науково-обґрунтовані пропозиції підвищення інноваційності суспільного виробництва в аграрному секторі економіки.

ФК4. Здатність володіти загальною та спеціальною методологією наукового пізнання економічних явищ й 9 процесів, застосовувати здобуті знання у науковій та педагогічній діяльності.

ФК5. Здатність до обґрунтування заходів протидії негативного впливу глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосування пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій.

ФК 6. Здатність розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати системний креативний науковий світогляд дослідника, розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку науки в умовах глобалізації.

ПРН2. Презентувати та обговорювати результати наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, здійснювати наукові комунікації, міжнародне співробітництво та відстоювати власні наукові погляди в іншомовному середовищі.

ПРН3. Самостійно здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію та аналіз наукової інформації з різноманітних джерел.

ПРН4. Володіти формами та методами організації й проведення навчальнометодичної роботи, вдосконалювати педагогічну майстерність, демонструвати професійні вміння викладача економічних дисциплін.

ПРН5. Створювати спеціалізовані фахові наукові й начальні тексти, виконувати наукові дослідження та представляти їх результати, керуючись етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом прав інтелектуальної власності.

ПРН6. Застосовувати теоретико-концептуальні основи, фундаментальні методологічні засади, науково-дослідний апарат основних наукових напрямів світової економічної теорії для самостійного формування концепцій сучасних економічних систем.

ПРН7. Володіти теоретико-методологічним базисом економіки знань та забезпечувати продуктивний зв’язок наукової та виробничої сфери.

ПРН8. Розробляти, на основі використання прогресивного прикладного досвіду, науково-обґрунтовані пропозиції підвищення інноваційності суспільного виробництва в аграрному секторі економіки.

ПРН9. Досконало володіти загальною та спеціальною методологією наукового пізнання економічних явищ й процесів, застосовувати її у науковій та педагогічній діяльності.

ПРН10. Здійснювати теоретико-методичне обґрунтування заходів протидії негативного впливу глобальних корпорацій на функціонування національної економіки та застосування пакету формальних інструментів захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій.

ПРН11. Розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики.

Останні новини

Літня школа АПД – новий інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівниківЧитати повністю

Літня школа АПД – новий інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Прагнення науково-педагогічних працівників до актуалізації знань перед початком навчального року спонукало доцентів кафедри економіки Людмилу Смолій та Аллу Ревуцьку стати учасниками Літньої школи в межах проєкту "Німецько-український агрополітичний діалог" (АПД)

Читати повністю

Вітаємо з присвоєнням вченого званняЧитати повністю

Вітаємо з присвоєнням вченого звання

Наказом Міністерства освіти і науки України 06.06.2022 № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320» присвоєно вчене звання професора кафедри економіки доктору економічних наук Аліні Павлівні БУРЛЯЙ

Читати повністю

Випускники-бакалаври успішно здали атестаційний екзаменЧитати повністю

Випускники-бакалаври успішно здали атестаційний екзамен

Атестаційні випробування проводилися 02 червня 2022 р. для здобувачів освіти заочної форми навчання та 07 червня для здобувачів освіти денної форми навчання. Підсумкова атестація здійснювалася у формі екзаменаційного тестування в онлайн форматі за допомогою системи дистанційної освіти Moodle

Читати повністю

Підсумки роботи секції «Економіка»  Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченої 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І.М. Єремєєва Читати повністю

Підсумки роботи секції «Економіка» Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченої 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І.М. Єремєєва

31 травня 2022 р. на кафедрі економіки відбулася презентація досліджень здобувачів освіти в рамках засідання наукової секції. Робочими мовами проведення конференції були українська та англійська.

Читати повністю

Всі новини