+38 (04744) 3-22-26
Меню

Навчальний процес

Освітній процес в Уманському НУС здійснюється в таких організаційних формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основні види занять, що входять до складу змістових модулів: лекція, лабораторне, практичне, семінарське заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів.

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена 100-бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ), науково-дослідної роботи та інше).

З дисциплін, для яких навчальним планом передбачено проведення підсумкового контролю (екзамену) на поточно-модульний контроль виділяється 70 балів, на підсумковий контроль – 30 балів. З дисциплін, для яких підсумковий контроль передбачено у формі заліку, на поточно-модульний контроль виділяється 100 балів.

Останні новини

Всі новини