+38 (04744) 3-22-26
Меню

Бурляй Аліна Павлівна

Бурляй Аліна Павлівна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: aburlyay@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Бурляй Аліна Павлівна

Посада

Доцент  кафедри економіки

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія (1991-1996)

Спеціальність "Аграрний менеджмент",

кваліфікація "Економіст – організатор сільськогосподарського виробництва".

Диплом спеціаліста КК № 90003 від 28.06.1996 р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями (сільське господарство), тема «Організація та ефективність функціонування садівницьких фермерських господарств», 2006 рік.

Європейський університет.

Диплом ДК №038396 від 14.12.2006 р.

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема «Організаційно-економічне забезпечення екологізації сільського господарства в умовах сталого розвитку», 2020 рік.

Миколаївський національний аграрний університет.

Диплом ДД №010312 від 26.11.2020 р.

Вчене звання

Доцент кафедри економічної теорії, 2008 рік.

Диплом 12ДЦ №020707 від 23.12.2008 р.

Підвищення кваліфікації, міжнародна мобільність

Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Економічна теорія», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 04.04.2011-15.04.2011. Диплом 12СПК 543790 -18 від 15.04.2011 р.

 The National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD Students, University Teachers, Researchers and Artists (01.09.2017-30.06.2018). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

Підвищення кваліфікації за спеціальністю 051 «Економіка», Полтавський університет економіки і торгівлі, 8.10.2018-19.10.2018. Диплом ПК 01597997/00882-18 від 19.10.2018 р.

 

Міжнародне стажування для викладачів партнерських навчальних закладів в Університеті економіки в Бидгощі (Польща) 07-11.12.2020 Тема: Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання. Диплом № 69/01211.

 

Онлайн-курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Платформа Prometheus. Сертифікат виданий 26.08.2021. Ідентифікаційний номер сертифікату 31c25a10f03144d0b581bf785e27517d.

 

Онлайн-курс «Вступ до зеленої економіки». Європейська програма «Партнерство щодо дій із зеленої економіки» PAGE за підтримки EU4Environment. Сертифікат виданий 19.11.2021.

Стаж роботи

23 роки

Дисципліни, які викладає

«Мікроекономіка».

«Екологічна економіка».

«Зелена економіка та агробізнес».

«Стратегія сталого розвитку».

«Біоекономіка».

Напрям наукового дослідження

Екологізація сільського господарста України в умовах сталого розвитку.

 

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 

Монографії

Одноосібні:

 1. Бурляй А.П. Проблеми екологізації аграрного ринку в Україні: моногр.  Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 52с.
 2. Бурляй А.П. Організаційно-економічні засади екологізації аграрної сфери економіки України: монографія. Умань. Видавець «Сочінський М.М.», 2019. 348 с.

Розділи у колективних монографіях:

 1. Бурляй А.П. Шляхи створення селянських садівницьких господарств в Україні // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: Кол. монографія. К., 2001. Ч. 2. С. 38 – 41.
 2. Бурляй А.П. Роль особистих підсобних господарств населення в організації селянських садівницьких ферм в Україні // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. К.: ІАЕ, 2001. Т.1 – С. 757-760.
 3. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Значення енергозбереження для розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Колективна монографія фін.–економ. аспекти  стабільного розвитку аграрної економіки України / Під ред.. М.О. Дем’яненка, М.Й. Маліка.  Умань: СПД Сочінський, 2009. С. 197–202.
 4. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Проблеми становлення підприємницького сектора на селі.  Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. Умань: Видавець „Сочінський”, 2009.  С. 205-215.
 5. Бурляй А.П. Проблеми виробництва продукції круп’яних культур в Україні. Колективна монографія. Актуальні проблеми  економіки АПК / За ред.. Семенди Д.К., Здоровцова О.І. Умань: СПД Сочінський, 2009. С. 202–215.
 6. Бурляй А.П., Драч А.Ю. Аналіз забруднення атмосферного повітря в Вінницькій області. Колективна монографія. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації. За ред. Непочатенко О.О. Умань: СПД Сочінський, 2014. Ч.1. С. 192–198.
 7. Karpenko V., Burliai A., J. Makuchowska-Fryc. Ways of reducing carbon emissions in agriculture of Ukraine. Wybrane zagadnienia Rolnictwa i ekologii. Monografia. Opole,  2016. С.43-50.
 8. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Розвиток екологічної політики Європейського Союзу та України. Монографія «Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика / Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. 68-74 с.
 9. Вurliai A., Burliai O., Butsyk R., Haidai I. Prospects for alternative agriculture development in Ukraine. Monografia WSSG (Polska): Management of innovative development of economic entities. Przeworsk. 2018. P.36-50.
 10. Burliai A. P., Burliai O. L., Butsyk R. M., Nepochatenko O. A., Nesterchuk Ya. A. Features of organic production technology. Innovative development of the economy: global trends and national features. Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”,  2018. Р.18-33.
 11. Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Світовий О.М., Непочатенко О.А., Нестерчук Ю.О.: Адаптивні технології вирощування суниці: монографія/ О.Л.Бурляй, Р.М. Буцик та ін.; за ред. О.Л. Бурляя. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 84 с.

 

 

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Харенко А.О.  Особливості формування витрат на виробництво органічної продукції рослинництва . Економічний часопис – ХХІ . 2015. № 3-4 (2). С. 29-33. (Scopus, Web of Science).
 2. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Мостовяк М.І. Development trends of gardening production market in Ukraine under globalization. Економічний часопис – ХХІ . 2016. № 161 (9-10). С. 51-56 (Scopus, Web of Science).
 3. Burliai A., Ryabchenko O., Bielik P., Burliai O. Energy security facets: verification of horticultural wooden waste potential with bioenergy development purpose. Journal of Security and Sustainability Issues, 2018, 8(1). P. 55-67 (Scopus).
 4. Burliai Alina, Nesterchuk Yuliіa, Nepochatenko Olena, Naherniuk Diana. Ecological Consequences of the Digitization of Agriculture. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29 (8 Special Issue), с. 2329-2336 (Scopus).
 5. Burliai, A., Burliai, O., RevutskaА., Smolii, L., & Klymenko, L. (2021). Organizational and economic risks of ecologization of agriculture. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal7(1), 96-114. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.06 (Scopus & Web of Science).
 6. Burliai, A.P., Burliai, O.L., Nesterchuk, Yu.О., Cherneha, I.I., Sokoliuk, S.Yu., Osipova, A.A. (2021). Minimization of environmental risks in crops cultivation. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (3), 296-304. doi: 10.15421/2021_175.

 

Статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Бурляй А.П. Поняття та проблеми становлення особистих підсобних господарств населення. Зб. наук. пр. Уманської державної аграрної академії. 2001. С. 299 – 307.
 2. Бурляй А.П.Особливості визначення ефективності створення і виробничої діяльності селянських (фермерських) садівницьких господарств. Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету. 2002. Вип. 55. С. 253 – 256.
 3. Бурляй А.П. Типи селянських садівницьких господарств в Україні. Зб. наук. пр. Луганського державного аграрного університету “Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України”. Луганськ: Вид-во „Элтон”, 2002. №14 (26). С. 198 – 203.
 4. Бурляй А.П. Необхідність та обґрунтування обсягу інвестицій на створення багаторічних насаджень та інших основних засобів у селянському садівницькому господарстві // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. науково-дослідного економічного інституту міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України. К., 2002. Спеціальний випуск №17. С. 14 – 21.
 5. Бурляй А.П. Оцінка ефективності виробничої діяльності садівницьких фермерських господарств регіону західного Лісостепу. Економіка АПК. 2004. №4. С. 79 – 87.
 6. Бурляй А.П. Природно-економічний потенціал для організації промислового садівництва в регіоні західного Лісостепу. Зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. №3. 2004. С. 52-56.
 7. Бурляй А.П. Розвиток форм інтеграції виробництва плодів і ягід, їх промислової переробки, зберігання і реалізації та кооперування садівницьких ферм. Вісник аграрної науки Причорномор’я”. Спеціальний випуск 2 (26). Т. 2.  2004. С. 49 – 54.
 8. Бурляй А.П. Удосконалення економічного механізму взаємовідносин між фермерськими садівницькими господарствами і сферами реалізації, фінансового і матеріально-технічного забезпечення. Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. №58. 2004. С. 482 – 493.
 9. Бурляй А.П. Проблеми планомірного відтворення плодових насаджень в областях західного Лісостепу. Агроінком. 2005. №11-12. С. 85-88.
 10. Бурляй А.П. До моделі організації садівницького фермерського господарства Правобережного Лісостепу. Економіка АПК. 2007. №3. С. 34 – 38.
 11. Бурляй А.П. Перспективні канали реалізації садівницької продукції фермерських господарств. Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. № 66 . 2007.
 12. Бурляй А.П. Брендинг як складова конкурентоспроможності продукції садівницьких фермерських господарств. Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2007. № 15. с.189-191
 13. Бурляй А.П. Формування агропромислової інтеграції та кооперування садівницьких фермерських господарств. Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. № 69, 2008.  с.169-177.
 14. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Перспективи виробництва органічної агро продукції в Україні в умовах глобалізації. Збірник наукових праць Луганського НАУ. Том 1. Луганськ: Книжковий світ, 2009. №90 / 94. С.136-142.
 15. Бурляй А.П., Бурляй О.Л.  Необхідність управління витратами на виробництві продукції рослинництва в аграрних підприємствах. Збірник наукових праць ХНАУ «Вісник ХНАУ» Серія «Економіка АПК і природокористування». 2009, №13. с.152-160
 16. Бурляй А.П. Забезпеченість факторами виробництва фермерських господарств Черкаської області. Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. № 75 . 2011, с.77-87.
 17. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Формування пропозиції на ринку продукції садівництва.  Збірник наукових праць ХНАУ «Вісник ХНАУ» Серія «Економічні науки». 2011, №4, с.74-83.
 18. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Аналіз застосування економічних інструментів екологічної політики в Черкаській області. Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. № 78 . 2012, с.240-251.
 19. Бурляй А.П. Сучасний стан розвитку садівництва в Україні. Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. № 82 . 2013, с.249-260.
 20. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Організаційно-правові форми підприємництва в галузі садівництва. Збірник наукових праць ХНАУ «Вісник ХНАУ» Серія «Економічні науки», 2013, №11. С.125-132.
 21. Бурляй А.П., Харенко А.О., Лементовська В.А. Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо цукрових буряків. Збірник наукових праць ВНАУ.  2013. №4, с.286-296.
 22. Бурляй А.П. Сучасні агроформування та їхня роль у розвитку аграрної сфери економіки України// Ревуцька А.О., Смолій Л.В./ Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова, 2017. Т.22. Випуск 3(56). С.58-67.
 23. Burlіai A.P., Pidoprygora O.F. State support of the horticulture of Ukraine. Priazovsky Economic Bulletin, 5(10). 2017.
 24. Бурляй А. П., Бурляй О.Л. Рябченко О. О. Роль сільських домогосподарств  у сталому розвитку України. Науковий збірник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 18. Ужгород. 2018. С.58-63.
 25. Бурляй А., Рябченко О. Інституційні засади класифікації малих сільських господарств в Україні в контексті сталого розвитку. Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. Серія «Економіка та управління АПК». Біла церква, 2018. Випуск 1 (139). С.40-49.
 26. Бурляй А. П., Бурляй О.Л., Непочатенко О.А. Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств на навколишнє природне середовище. Науковий збірник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2018. Випуск 20. С.64-70.
 27. Лемещенко Н.М., Бурляй О.Л., Бурляй А.П. Диверсифікація виробництва як напрям сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2018. Вип.93. Ч.2: Економічні науки.  С.114–131.
 28. Бурляй А.П., Лемещенко Н.М. Сталий розвиток сільського господарства: соціальний аспект [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. №6(17). С.476-486.
 29. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Смертенюк І.І. Відновлювальна енергетика: соціальний аспект. [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2018. №19.
 30. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Інституційні засади розвитку екологічного сільського господарства. [Електронний ресурс]. Приазовський економічний вісник. 2018. №6(11). С.31-36.
 31. Бурляй А. П., Бурляй О. Л. Гносеологія поняття «екологізація сільського господарства» в контексті сталого розвитку суспільства Modern Economics. № 13 (2019).  С.41-48.
 32. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. Зарубіжний досвід екологізації сільського господарства [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №2(19). С.476-486.
 33. Бурляй А.П. Фінансове забезпечення екологізації сільського господарства. Збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці», 2019. № 5 (73). С.53-60. 
 34. Бурляй А.П. Значення екологічного менеджменту для екологізації сільського господарства в умовах сталого розвитку. Інфраструктура ринку, 2019. №35. С.40-47.
 35. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Світовий О.М. Оцінка виробництва органічних ягід в Україні. Причорноморські економічні студії, 2019. 45. С.16-23.
 36. Бурляй А.П. Оцінка впливу еколого-економічних чинників на розвиток сільського господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. 35. С.7-13.
 37. Бурляй А.П. Особливості екологічного оподаткування в країнах ЄС та Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №3 (65). С.51-59. ISSN 2521-666X.
 38. Бурляй А. П. Кліматичні умови як природний екологічний чинник розвитку сільського господарства. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2019. Вип.95. Ч.2: Економічні науки.  С. 98-115. 
 39. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Ковальов Л.Є. Методологічні аспекти проведення економічного аналізу екологізації сільського господарства. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. Вип. 96. Ч.2.  С. 54-69. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-2-54-69.
 40. Бурляй А.П., Ревуцька А.О. Основні напрями державної підтримки екологізації сільського господарства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. Том 2 № 16 (2020). С.178-188. DOI:  https://doi.org/10.15330/apred.2.16.178-188
 41. Jacek Skudlarski, Alina Burliai, Ruslan Mudrak, Іhor Smerteniuk (2021). Trends of Innovative Development of Agricultural Business in the Context of Climate Changes. Oblik i fìnansi, № 2 (92), 136-146. p-ISSN 2307-9878, e-ISSN 2518-1181, www.afj.org.ua. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-2(92)-136-146.
 42. Бурляй А.П., Костюк В.С., Смолій Л.В., Осіпова А.А. Сучасні теорії економічного розвитку: соціальні аспекти. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. Вип. 98. Ч.2.  С. 221-231. DOI 10.31395/2415-8240-2021-98-2-221-231.
 43. Гуторов О.І., Бурляй А.П. Науково-практичні підходи та напрями формування організаційно-економічного забезаечення екологізації сільського господарства України в умовах сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1. 2021. С. 55-69. DOI: 10.31359/2312-3427-2021-1-55.
 44. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Журавель Р.О. Оцінка пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип 17. Т.1. С. 84-94. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.17.84-94.
 45. Бурляй А. П., Охрименко Б. О. Точне землеробство як напрям модернізації аграрного виробництва. Modern Economics. 2021. № 29 (2021). С. 29-34. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-05.
  1. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Іваненко О.О. Мікроекономічний аналіз експорту та імпорту сільськогосподарської органічної продукції в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. Вип.99. Ч.2.  С. 353-360. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-2-353-360.
  2. Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Ревуцька А.О., Іваненко О.О. Методичні засади верифікації поняття «конкуренція»: мікроекономічний аспект. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. Вип.99. Ч.2.  С. 18-28. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-2-18-28

 

Публікації в інших виданнях України та закордонних виданнях

 1. Бурляй О.Л. Ринок молока в Україні та світі / О.Л.Бурляй, А.П.Бурляй // Всеукраїнський щоквартальний журнал «Молоко і ферма». № 3 (6). 2011. с.14-32.
 2. Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Чернега І.І.: Органічна технологія вирощування суниці: рекомендації виробництву/ О.Л.Бурляй,Р.М. Буцик та ін.; за ред. О.Л. Бурляя. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.18 с.
 3. Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Чернега І.І.: Екологічні технології вирощування суниці: рекомендації виробництву/ О.Л.Бурляй, Р.М. Буцик та ін.; за ред. О.Л. Бурляя.- Умань:ВПЦ «Візаві», 2019. 24 с.
 4. Alina Burliai, Oleksandr Burliai, Yulia Nesterchuk, Alla Revutska. Features of organic agricultural products functioning in EU and Ukraine. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. vol. 8, 2019, no. 2. pp. 63–68.
 5. Бурляй А. П., Бурляй О. Л., Непочатенко О. А., Нестерчук Я. А., Cвітовий О.М. Оцінка розвитку органічної системи ведення сільськогосподарського виробництва в Україні. International Journal Of Innovative Technologies In EconomyМіжнародний науковий журнал. 2019. 5(25), Р.22–31.
 6. Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Майборода В.М. Продуктивність суниці садової за різних технологій вирощування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2019. Вип.95. Ч.1.  С. 116-127.
 7.  Бурляй О.Л., Карпенко В.П., Бурляй А.П., Буцик Р.М., Чернега А.О.: Екологічні технології вирощування суниці: рекомендації виробництву/ О.Л.Бурляй, Р.М. Буцик та ін.; за ред. О.Л. Бурляя. Умань:ВПЦ «Візаві», 2019. 24 с.
 8. Burliai A.Р., Burliai О. L., Kovalev L., Smertenuk I. Methodological aspects of determination of energy potential of biomass of plant products. Modern Scientific Researches. Issue No 12. Part 3. May 2020. РР. 30-35.
 9. Burliai A., Burliai, O., Smertenуuk I., & Leonid , K. (2020). Analysis of innovative development of Ukrainian enterprises in the context of European innovative development. VUZF Review5(4), 32-40. https://doi.org/10.38188/2534-9228.20.4.04
 10. Burliai, A., Burliai, O., Okhrymenko, B., & Zhuravel, R. (2021). Risks of investing in the agricultural sector of Ukraine’s economy in the context of modernization of the industry. VUZF Review6(4), 128-135. https://doi.org/10.38188/2534-9228.21.4.14.

 

Тези конференцій

 1. Burliai A., Burliai A. The necessity of improving the economic mechanism of ecologization of agrarian market of Ukraine // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of  Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 205-209.
 2. Бурляй А.П. Сталий розвиток: цілі для України / А.П.Бурляй // «Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики» : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С.40-43
 3. Бурляй А.П. Проблеми екологічного страхування / А.П.Бурляй, А.Ю.Присяжненко // «Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики» : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 35-37.
 4. Бурляй А.П. Инфраструктура рынка экологической продукции в условиях устойчивого развития/ А.Бурляй// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., 22 грудня, 2016р. Ч.1 / Харк. нац.аграр.ун-т ім.ВВ. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – С.20-24.
 5. Бурляй А.П. Еколого-економічний аналіз Черкаської області / А.П.Бурляй, Сербін А.В. // «Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики» : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 р., м. Умань, УНУС. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С.37-40.
 6. Burliai A., Revutska A. Development of environmental taxation in Ukraine // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceeding, Part 1, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 146-150.
 7. Бурляй А.П., Тарасюк А.А. Законодавчі основи ведення органічного агровиробництва в країнах ЄС та Україні. Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції   «Актуальні питання сучасної економіки», 22 грудня 2017 р. Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. С.39-40.
 8. Бурляй А.П., Тарасюк А.А. Маркування органічної продукції в Європейському Союзі та Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика», 21 квітня 2018 р. ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2018. С.14-17.
 9. Alina Burliai, Liudmyla Alioshkina, Diana Naherniuk   Ecological management in agriculture of Ukraine as a prerequisite for sustainable development // International Scientific Conference : Towards Productive, Sustainable  and Resilient Economic Development New Ideas about Industrial Policy, Modern Technology Impact and Globalization. Slovak University of Agriculture. Nitra, Slovak Republic on May 16 - 17, 2018. 
 10. Alina Burliai, Oleksandr Burliai, Oksana Ryabchenko  Research of supply of berry products in Ukraine // International Scientific Conference : Towards Productive, Sustainable  and Resilient Economic Development New Ideas about Industrial Policy, Modern Technology Impact and Globalization. Slovak University of Agriculture. - Nitra, Slovak Republic on May 16 - 17, 2018.
 11. Бурляй А.П., Бурляй О.Л.Экоинновации как фактор устойчивого развития сельского хозяйства. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: материалы Х-й Международной научно-практической конф., г. Горки, 18–19 октября 2018 г.: редкол. И. В. Шафранская (гл. ред.) [и. др.]. – Ч. 1– Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. С.40-45
 12. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. 13 Міжн. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 30-31 травня 2019 р. УНУС. м.Умань. Особливості  ведення екологічного сільського господарства в Словацькій Республіці. С.19-24.
 13. Бурляй А.П., Журавель Р.О. Проблеми ризиків в сільському господарстві. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. (24 травня 2021 р.) / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 61-63.
 14. Бурляй А.П., Дерманський І.С. ЗНАЧЕННЯ БІОМАСИ У ФОРМУВАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань.
 15. Бурляй А.П., Бурляй О.Л. SWOT-АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. С.746-751.
 16. Burliai Alina. Cechy produkcji organicznych produktów rolnych na Ukrainie. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE” в Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 14 grudnia 2021 r.”

 

Навчально-методичні праці (за останні 5 років)

 1. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С.  2-ге вид., допов. та перероб Умань: ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с.
  1. Робочий зошит для виконання самостійної роботи з дисципліни «Політекономія» для здобувачів спеціальностей  051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування ”, 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 „Маркетинг”, 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Умань. 2020. 90 с.
  2. Бурляй А.П. Політекономія. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування ”, 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 „Маркетинг”, 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
  3. Робочий зошит для виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для здобувачів спеціальностей  051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування ”, 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 „Маркетинг”, 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (бакалавр). Умань. 2022. 80 с.
  4. Бурляй А.П. Мікроекономіка. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Мікроекономіка» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування ”, 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, 075 „Маркетинг”, 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
  5. Бурляй А.П. Сталий розвиток економіки. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Сталий розвиток економіки» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  051 „Економіка”,
  6. Бурляй А.П. Зелена економіка та агробізнес. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Зелена економіка та агробізнес» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  051 „Економіка”,

Авторські свідоцтва та/або патенти

 1. Науковий твір «Рочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Політекорномія» для студентів галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво». Реєстраційний номер №65662. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата видачі 26.05.2016.
 2. Літературний письмовий  твір навчального характеру «Робочий зошит для вивчення дисципліни «Мікроекономіка». Реєстраційний номер №70447. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата видачі 15.02.2017.
 3. Навчальний посібник «Економічна теорія». Реєстраційний номер № 98264. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата видачі 22.06.2020.
 4. Монографія «Організаційно-економічні засади екологізації аграрної сфери економіки України». Реєстарційний номер № 98950. Дата реєстрації 13 серпня 2020 р.
 5. Науковий твір «Екологічні технології вирощування суниці: рекомендації виробництву». Реєстраційний номер № 109385. Дата реєстрації 12 листопада 2021 року.
 6. Науковий твір «Органічна технологія вирощування суниці: рекомендації виробництву». Реєстраційний номер № 109386. Дата реєстрації 12 листопада 2021 року.
 7. Монографія «Адаптивні технології вирощування суниці». Реєстраційний номер №109389. Дата реєстрації 12 листопада 2021 року.

 

Scopus Author ID:

57192831518

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4179-8138.

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xlyGZREAAAAJ&hl=uk.