+38 (04744) 3-22-26
Меню

Пархоменко Людмила Андріївна

Пархоменко Людмила Андріївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: parhomenkoludmila9@gmail.com

 


АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім'я,  

по-батькові

Пархоменко Людмила Андріївна

Посада

Доцент  кафедри економіки

Освіта

1. Уманська сільськогосподарська академія, 1997 рік.

Спеціальність: облік і аудит.

Кваліфікація: економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Диплом: ВЕ №009602, 26 червня 1997 р.

2. Уманський національний університет садівництва, 2014 р.

Спеціалізація: 6.030504 «Економіка підприємства».

Диплом:  ЕР №47568295, 19 червня 2014 р.

3. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2017 р.

Ступінь магістра за спеціальністю  «Педагогіка вищої школи»

Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Диплом: М №000026, 06 січня 2017 р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, 2010 р., спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

Диплом: ДК №062160 (виданий 06 жовтня 2010 р.).

Доктор філософії (додаток до диплома кандидата наук ДК №062160 від  15 квітня 2011 р.)

Вчене звання

Доцент, атестат ДЦ № 036978 від 17 січня 2014 р.

 

Тема дисертаційного

дослідження

 

 Організація та ефективність функціонування овочівницьких фермерських господарств

Підвищення кваліфікації  

 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 2016 р.,

свідоцтво СС 00493706/000436-16 від 17 червня 2016 р.

Університет «Проф. Д-р Асен Златаров», Бургас, Болгарія, сертифікат № 4107 від 30.06.2018 р. 

Науково-педагогічне стажування, Університет «Проф. Д-р. Асен Златарова» м. Бургас (Болгарія), 2018 рік, за напрямком «Економіка» (сертифікат № 4107 від 30.06.2018 р.).

Міжнародне стажування

1. Науково-педагогічне стажування, Університет «Проф. Д-р. Асен Златарова» м. Бургас (Болгарія), 2018 рік, за напрямком «Економіка» (сертифікат № 4107 від 30.06.2018р.).

Профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qXLFtLkAAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6840-0818

Стаж роботи

18 років

Дисципліни, які викладає

«Управління витратами»

«Історія економіки та  економічної думки»

«Макроекономіка»

"Мікроекономіка"

«Біоекономіка»

«Економіка та управління харчових виробництв»

Напрям наукового дослідження

Організація та ефективність функціонування ринку овочів в Україні 

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ТА/АБО ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ,

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ 

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз

Scopus і/або Web of Science Core Collection

 1. Оцінка витрат домогосподарств на споживання овочів та ємність ринку овочів в Україні: проблемно-методичний аспект / Л.А. Пархоменко, Н.А. Герасимчук, С.Д. Скуртол, І.В. Колупаєва // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Харків: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – Вип. 1. (24). – С. 275-285. (Web of Science).
 2. N. Savina, Y. Sribna, N. Pitel, L. Pаrkhomenko, A. Osipova and V. Koval Energy management decarbonization policy and its implications for national economies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled. 2021. 915(1), 012007. doi:10.1088/1755-1315/915/1/012007 URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012007/pdf  (Scopus).

    Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових

фахових видань України 

 1. Пархоменко Л.А. Стан і перспективи розвитку галузі овочівництва / Л.А. Пархоменко // Держава та регіони: наук. – виробничий журн. — 2005. — № 4. — С. 191—195. 
 2. Пархоменко Л.А. Економічна ефективність функціонування фермерських господарств Черкаської області / Л.А. Пархоменко // Зб. наук. пр. Луганського національного аграр. ун – ту / за ред. В. Г. Ткаченко. — Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. — № 61(84). — С. 378—382.
 3. Пархоменко Л.А. Ефективність використання земельного потенціалу фермерськими господарствами Черкаської області / Л. А. Пархоменко // Зб. наук. пр. Харківського національного аграрного університету. — Х.: ХНАУ, 2007. — № 3. — С. 163—168.
 4. Пархоменко Л.А. Місце фермерських господарств Правобережного Лісостепу у виробництві овочів відкритого грунту / Л.А. Пархоменко // Вісник Сумського національного університету: наук.-метод. журн. — 2007. — № 4 –5. — С. 117—122.
 5. Бурляй О.Л. Гармонізація стандартів овочів відкритого грунту до вимог ЄС / О.Л. Бурляй, Л.А. Пархоменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково - теоретичний фаховий журн. / ОДАУ. — Вип. 3(42), Т. 2. — Миколаїв, 2007. — С. 17—23. (особистий внесок здобувача: виявлення відмінностей між українськими та європейськими стандартами  якості для овочів).
 6. Пархоменко Л.А. Перспективи виробництва органічної продукції овочівницькими фермерськими господарствами України / Л.А. Пархоменко // Вісник ХНТУСГ. — Харків: ХНТУСГ, 2008. — Вип. 70 : Економічні науки. — С. 214—220.
 7. Пархоменко Л.А. Перспективи розвитку овочівницьких фермерських господарств в умовах вступу України до СОТ / Л. А. Пархоменко // Зб. наук. пр. Луганського національного аграр. ун – ту/ за ред. В. Г. Ткаченко. — Луганськ: Книжковий світ, 2009. — № 90/94. — С. 140—145.
 8. Пархоменко Л.А. Асоціація як метод організації та ефективного функціонування овочівницьких фермерських господарств / Л.А. Пархоменко / Зб. наук. праць Полтавської державної аграрної академії. Вип. 3. – Т.1. Економічні науки. – Полтава: ПДАА. – 2011. – с. 208-213.
 9. Пархоменко Л.А. Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту в Черкаській області / Л.А. Пархоменко, І.Б.  Тернавська / Зб. наук. праць Львівського НУВМіБ ім. С.З. Гжицького. Вип. 4. – Т.1. Економічні науки. – Львів: ЛНУВМіБ. – 2011. – с. 311-319.
 10. Пархоменко Л.А. Забезпеченість земельними ресурсами фермерських господарств Черкаської та  Вінницької областей / Л.А. Пархоменко/ Зб. наук. праць Білоцерківського нац. аграр. ун-ту. Вип. 6(89). Економіка та управління АПК. – Біла Церква – 2011. – с. 92-95.
 11. Тернавська І.Б. Харчова промисловість у формуванні продовольчої безпеки регіону / І.Б.Тернавська, Л.А. Пархоменко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч.2.: Економіка. – С. 349-357.
 12. Пархоменко Л.А. Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту на прикладі СТОВ “Деметра” Уманського району Черкаської  області / Л.А. Пархоменко/ Зб. наук. праць Білоцерківського нац. аграр. ун-ту. Вип. 6(89). Економіка та управління АПК. – Біла Церква – 2013. – с. 92-95.
 13. Пархоменко Л.А. Аналіз кількісних показників виробництва зерна в  сільськогосподарських підприємствах Христинівського району Черкаської області / Л. А. Пархоменко // Зб. наук. пр. Мелітопольського державного агротехнологічного ун – ту /  За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. — № 2(22). — Т.3.  — С. 259—270.
 14. Пархоменко Л.А. Ефективність виробництва олійних культур і дослідження його тенденцій в ПСП “Синюха” Новоархангельського району Кіровоградської області / Л. А. Пархоменко / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (10). – 2015. – Харків: ХНАДУ, 2015 – С. 165 – 170. (Index Copernicus).
 15. Пархоменко Л.А. Створення та застосування інформаційних систем на підприємствах / С.Д. Скуртол, Л.А. Пархоменко // Вісник ОНУ. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – Вип. 5(47). – Т.21.  –  С. 219-224. – (Серія: Економіка).
 16. Пархоменко Л.А. Сучасний стан та ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні / С.Д. Скуртол, Л.А. Пархоменко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. праць. У 2-х т. – Харків: ХНАДУ, 2016. – №2 (13). – Т.1. – С. 108-113. (Index Copernicus).
 17. Оцінка витрат домогосподарств на споживання овочів та ємність ринку овочів в Україні: проблемно-методичний аспект / Л.А. Пархоменко, Н.А. Герасимчук, С.Д. Скуртол, І.В. Колупаєва // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Харків: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – Вип. 1. (24). – С. 275-285.
 18. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62-68. 
 19. Пархоменко Л.А., Фротер О.С., Осіпова А.А. Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу в контексті розвитку економічної думки. Інфраструктура ринку. 2021. № 62. URL: http://www.marketinfr.od.ua/uk/62-2021.
 20. Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О. Управління витратами як резерв для підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9754. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.103.
 21. Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О. Методи обліку та управління операційними витратами. Економіка та держава. 2022. № 1.

  Публікації в наукових міжнародних виданнях

 1. Пархоменко Л. А. Формування та розвиток інфраструктури ринку олійних культур / Л.А. Пархоменко // Scientific and practical edition: Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science&Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015,Volume 2, P. 100-102.
 2. Пархоменко Л. А. Значення і розвиток виробництва технічних культур в Україні / Л.А. Пархоменко, І.О. Нижник //«Dezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu competitiv la nivel global con erin interna ional știin i ico- ractic ișin on erin a interna ional știin i ico- ractic «Dezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv la nivel global», 29 februar. 2016, Сhișinau, Moldova, 2016, P. 74-77.   
 3. Пархоменко Л.А. Удосконалення інтеграційних процесів для ефективного функціонування овочівницьких фермерських господарств / Л.А. Пархоменко  // International scientific conference « FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: BENEFITIS, RISK, IMPLEMENTATION MECHANISMS», 29 april, 2016, Tbilisi, Georgia, 2016, P. 119-122.
 4. Пархоменко Л. А. Моделі маркетингової діяльності:  їх  поняття та зміст / Л.А. Пархоменко  // International scientific conference « THE MODERN TRENDS IN THE  DEVELOOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY», 19 May, 2017 , Lisboni, Portugal, 2017, P. 166-169. 
 5. Пархоменко Л.А. Формування та напрями використання прибутку / Л.А. Пархоменко, Д.С. Казанін  // International scientific conference « FROM THE BALTIC TO THE BLAK SEA: THE   FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA», 19 August, 2017, Riga, Latvia, 2017, P. 68-71.
 6. Пархоменко Л.А. Трудовий потенціал у системі продуктивних сил суспільства / Л.А. Пархоменко, С.О. Пеньков  // II International scientific conference «ECONOMY AND MANADGEMENT: MODERN FORMATION    FROM THE BALTIC TO THE BLAK SEA: THE   OF MODERN AREA», 23 March, 2018, Klaipeda, Lіtva, 2018, P. 146-149. 
 7. Пархоменко Л. А. Особливості взаємовідносин в сфері інформаційних систем і технологій / Л.А. Пархоменко, С.Д. Скуртол  // II International scientific conference «ECONOMY AND SOCIETE: A MODERN VECTORS OF DEVELOPMENT», 27 April, 2018, Leipzig, 2018, P. 136-139. 
 8. Пархоменко Л. А. Основні напрями інтенсифікації галузі овочівництва відкритого грунту / Л.А. Пархоменко // International scientific conference «THE   FORMATION OF MODERN COMPETITIVE ENVIRONMENT: INTEGRATION AND GLODALIZATION», 25 May, 2018, Greenwich, 2018, P. 96-99.   
 9. Пархоменко Л.А. Гармонизация стандартов овощей в соответствии к требованиям ЕС / Л.А. Пархоменко // Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции развития: материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27-30 июня 2018 г.) – Бургас: Авангард Прима, 2018. – С. 67 - 70.
 10. Пархоменко Л.А. Вплив оплати праці на розмір доходів населення / Л.А. Пархоменко, І.О. Нижник  // International scientific conference          «FROM THE BALTIC TO THE BLAK SEA: THE   FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA», 23 August, 2019, Riga, Latvia, 2019, P. 36-41.
 11. Пархоменко Л. А. Особливості логістичного управління закупівлями матеріально-технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах/ Л.А. Пархоменко // International scientific conference «Topikal issues of the development of modern science», (July 29-31, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020, P. 22-35-240.  
 12. Пархоменко Л.А. Поняття, класифікація та функції витрат/ Л.А. Пархоменко // The  modern trends in the development of business social responsibility: V International scientific  conference (June 25-26, 2021 Lisbon, Portugal). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021, P. 49-54.

  Матеріали конференцій

 1. Пархоменко Л.А. Проблеми  розвитку фермерських овочівницьких господарств / Л.А. Пархоменко // Сталий  розвиток аграрного сектора економіки: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ. і молодих учених (Харків, 10-11 червня 2004 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т. —  Х., 2004. — С. 177—180.
 2. Пархоменко Л.А. Показники рівня інтенсивності та економічної ефективності роботи овочевого під комплексу АПК / Л.А. Пархоменко //Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України: матеріали V  Всеукр. наук.-практ. конф. (26 жовтня 2004р.). — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — Т. II. — С. 141— 143.
 3. 3.     Пархоменко Л.А. Ресурсний потенціал овочівницьких фермерських        господарств Черкаської області / Л.А. Пархоменко // Зб. наук. праць УДАУ. — Умань, 2005. — Вип. 59. — С. 587—597.
 4. Пархоменко Л.А. Особливості створення та функціонування овочівницьких фермерських господарств / Л.А. Пархоменко // Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК: тези  доп. Другої Міжнародної наук.-практ. конф., 13 – 15 червня 2005 р., м. Мелітополь / Таврійська державна агротехнічна академія. — Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2005. — С. 170—172.
 5. Пархоменко Л.А. Кооперація як фактор ефективного розвитку фермерських господарств / Л.А. Пархоменко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (3-5 березня 2006р., м. Умань). — Умань: УДАУ, 2006. — С. 131—132.
 6. Пархоменко Л.А. Соціально-економічні аспекти розвитку фермерства / Л.А. Пархоменко // Матеріали наук.-практ. конф. (8-9 червня 2007р., м. Умань). — Умань: УДАУ, 2007. — С. 122—124.
 7. Пархоменко Л.А. Маркетинг овочевої продукції фермерських господарств / Л.А. Пархоменко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. — Умань: УДАУ, 2008. — С. 108—109.
 8. Пархоменко Л.А. Якість овочевої продукції: проблеми та шляхи  вирішення / Л.А. Пархоменко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. — Умань : УДАУ, 2009. — С. 52—53.
 9. Пархоменко Л.А. Маркетинг овочевої продукції фермерських господарств / Л.А. Пархоменко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. — Умань: УДАУ, 2008. — С. 108—109.
 10. Пархоменко Л.А. Якість овочевої продукції: проблеми та шляхи  вирішення / Л.А. Пархоменко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. — Умань : УДАУ, 2009. — С. 52—53.
 11. Пархоменко Л.А. Бренд – незамінний фактор підвищення конкурентоспроможності овочевої продукції / Л.А. Пархоменко // Матеріали   III  Науково-практичного семінару з міжнародною участю, м. Тернопіль / Тернопілький  національний  економічний університет. – 2010. – С. 127 - 129.
 12. Пархоменко Л.А. Роль маркетингу в ефективній діяльності овочівницьких фермерських господарствах / Л.А. Пархоменко // Матеріали   IV  Міжнародної науково-практичної конференції  “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”., м. Умань / Уманський національний  університет садівництва. – 2010. – С. 55 - 57.
 13. Пархоменко Л.А. Маркетингові дослідження ефективності функціонування овочівницьких фермерських  господарств / Л.А. Пархоменко // Формування та розвиток інтеграційних процесів в АПК: матеріали  III міжнар. наук.-прак. конф. (Полтава, 20-21 жовтня 2011 р.) / ПДАА. —  П., 2011. — С. 74—76.
 14. Пархоменко Л.А. Особливості методичних аспектів  ефективності функціонування овочівницьких фермерських господарств / Л.А. Пархоменко // Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва: матеріали  III міжнар. наук.-прак. конф. (Львів, 27-28 жовтня 2011 р.) / ЛНУВМіБ. —  Л., 2011. — С. 125—127.
 15. Тернавська І.Б. Забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні / І.Б.Тернавська, Л.А. Пархоменко // Материалы ІІІ Междунар. науч. конф. «Формирование современной науки», 15-17 сентября 2012 г. // Научный журнал «Аспект». − Донецк: Изд-во «Цифровая типография», 2012. − С.17-19.
 16. Пархоменко Л.А. Сучасний стан та економічна ефективність виробництва й переробки овочів відкритого грунту / Л.А. Пархоменко, І.Б.Тернавська // Материалы І Междунар. науч.-практ. конф. «Современные взгляды на проблемы экономического и технического развития предприятий», 25-27 января 2013 г. // Научный журнал «Аспект». − Донецк: Изд-во «Цифровая типография», 2013. − С. 53-57.
 17. Пархоменко Л.А. Методологія визначення  показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / Л.А. Пархоменко // Матеріали   VII  Міжнародної науково-практичної конференції  “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”, м. Умань / Уманський національний  університет садівництва. – 2013. – С. 56 - 58.
 18. Пархоменко Л.А. Основні показники якості зерна / Л.А. Пархоменко // Материалы ІII Междунар. науч.-практ. конф. «World economy, finances and investments: modern view of the actual problems», 25-27 мая 2013 г. // Научный журнал «Аспект» №8. − Донецк: Изд-во «Цифровая типография», 2013. − С. 63-68.
 19. Тернавська І.Б. Аспекти формування продовольчої безпеки країни/ І.Б.Тернавська, Л.А. Пархоменко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, м. Умань // Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2013. – Ч.1.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 144-145.
 20. Пархоменко Л.А. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого грунту / Л.А. Пархоменко, К.Г. Тернавська // Матеріали Всеукраїнської  наукової конференції молодих учених, присвячена 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014р. Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2014. – С. 144-145.
 21. Пархоменко Л.А. Особливості управління маркетинговою діяльністю в сфері АПК // Матеріали   VIII  Міжнародної науково-практичної конференції  “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”, 24-25 квітня 2014р., м. Умань / Уманський національний  університет садівництва. – 2014. – С. 64 - 66.
 22. Тернавська І.Б. Класифікація загроз продовольчої безпеки / І.Б.Тернавська, Л.А. Пархоменко //  «Економіка  и  управление: современный поход  к изучению проблематики: материалы VII Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25-27 апреля 2014г.) / Научный   журнал «Аспект» №6 (31). − Донецк: Изд-во «Цифровая типография», 2014. − С. 82-86.
 23. Пархоменко Л.А. Зайнятість населення  як елемент соціально-економічної політики    / Л.А. Пархоменко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 19-20 листопада 2014р. / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – К: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014.  – С. 202-203.
 24. Пархоменко Л. А. Соціально-економічна сутність поняття ресурсного потенціалу, його формування та розвиток / Л.А. Пархоменко // Матеріали   VI  Всеукраїнської заочної наукової конференції  “Актуальні питання сучасної економіки”, 24 грудня. - Умань / Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”. – 2014. – ч.1- С. 101 - 103.
 25. Пархоменко Л.А. Взаємодія складових економічного потенціалу/ Л. А. Пархоменко, О.В. Захарченко  // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. — Умань: УНУС, 2015. — С. 203—204.
 26. Пархоменко Л.А. Системна організація управління виробничим потенціалом промислових  підприємств/ Л.А. Пархоменко // Матеріали   ІХ Міжнародної науково-практичної конференції  “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”., м. Умань / Уманський національний  університет садівництва. – 2015. – С. 55 - 57.
 27. Пархоменко Л.А. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу на підприємстві / Л.А. Пархоменко, О.В. Захарченко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, м. Умань // Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – Ч.1.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 143-146.
 28. Пархоменко Л.А. Система управління трудовими ресурсами / Л.А. Пархоменко, О.В. Захарченко // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання сучасної економіки” (24 грудня 2015р.). – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – Ч.1- С. 105 - 107.
 29. Пархоменко Л.А. Застосування сучасних інтенсивних технологій виробництва овочів на основі впровадження краплинного зрошення Л.А. Пархоменко // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”., м. Умань, 21-22 квітня 2016р. – Ч.2- Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С. 46 - 47.    
 30. Пархоменко Л.А. Напрями підвищення ефективності технічних культур /Л.А. Пархоменко, І.Б. Гнатюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми  сталого розвитку економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів”., м. Полтава, 14  квітня 2017р. – П.: ЦФЕНД, 2017. – С. 30 - 33.    
 31. Пархоменко Л.А. Вдосконалення   управління виробництвом зерна при використанні технології No-Till /Л.А. Пархоменко, І.Б. Гнатюк// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально- економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення”., м. Львів, 28-29  квітня 2017р. / ГО «Львівська  економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч.1. - С. 105 - 108.    
 32. Пархоменко Л.А. Проблеми ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних  підприємств України /Л.А. Пархоменко, С.О. Пеньков// Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”., м. Умань, 25-26 травня  2017р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 101 - 103.    
 33. Пархоменко Л.А. Особливості відтворення трудових ресурсів /Л.А. Пархоменко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Розвиток менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів”., м. Одеса, 14-15  квітня 2017р. – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2017. – С. 71 - 75.    
 34. Пархоменко Л.А. Склад та класифікація персоналу підприємства /Л.А. Пархоменко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства: стратегії, напрями та приорітети”., м. Київ, 14-15  квітня 2017р. – К: ГО «Київський  економічний науковий  центр», 2017. – С. 61 - 64.  
 35. Пархоменко Л. А. Формування збутових стратегій сільськогосподарських підприємств/ Л.А. Пархоменко // Матеріали ХII Міжнародної науково-практичної конференції “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”., м. Умань, 24-25 травня  2018р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. – С. 91 - 93.      
 36. Пархоменко Л.А. Збутова орієнтація в системі концепцій діяльності підприємств // Матеріали   XIII  Міжнародної наук.-практич. конференції  “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”,30-31 травня 2019р. - м. Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – С. 74 - 76.
 37. Пархоменко Л.А. Особливості організації збуту  сільськогосподарської продукції // Матеріали     Міжнародної наук.-практич. конференції  “Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика”, 2 серпня 2019р. - м. Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. С. 39 - 42.
 38. Пархоменко Л.А. Підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого грунту/ Л.А. Пархоменко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION», м. Харків, 1-3 листопада 2021р. – Харків: Науково-видавн. центр “Sci-conf.com.ua”, 2021 – С. 1253 – 1257.
 39. Пархоменко Л.А.  Теоретичні аспекти  управління витратами  на   сільськогосподарських   підприємствах/ Л.А. Пархоменко // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Аспекти стабільного розвитку економіки  в умовах ринкових відносин”, м. Умань, 24 травня 2021р. – м. Умань:  Видавець «Сочінський М. М.», 2021. – С. 75 - 78.
 40. Пархоменко Л. А. Теорія вартості в сучасній економічній науці/ Л.А. Пархоменко // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в умовах сучасних викликів”, м. Полтава, 25 липня 2021р. – Полтава: ЦФЕНД, 2021 – С. 46 – 49.

  Підручники, посібники з грифом МОН України 

 1. Міжнародна мікроекономіка. Навч. посіб. Видання 3-тє, перероблене та доповнене. За ред. Ю.Г. Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логвінової. − К.: Центр навчальної літератури, 2011. − 362 с.  Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18Г-.1-848 від 11.04. 2008 р.).
 2. Міжнародна макроекономіка. Навч. посіб. Видання 3-тє, перероблене та доповнене. За ред. Ю.Г. Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логвінової. − К.: Центр навчальної  літератури, 2011. − 364 с.  Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18Г-.1-848 від 11.04. 2008 р.).
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С. та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. – 4-тє вид., перероб. та доп. – К.: Освіта України, 2012. – 272 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки  України (Лист № 272  від 27.02.2007 р.).
 4. Міжнародні економічні відносини. За ред. Ю.Г. Козака  − К.: Центр учбової літератури, 2012. − 400 с.  Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11−5222 від 17.04.2012 р.).
 5. Управління проектами в підприємницьких структурах. / За ред. В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, О.В. Захарченко. − Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. − 229 с.  (власний внесок – 2,0 д. арк.). Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист  МОН № 14/18-Г-1397 від 11.06.2008 р.).
 6. Планування ділового розвитку фірми. / За ред. В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, О.В. Захарченко. − Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. − 339 с.  (власний внесок – 2,7 д. арк.). Гриф наданоМіністерством освіти і науки України (Лист МОН № 14/18-Г-1535 від  3.07. 2008 р.).
 7. Сучасний українсько-російський/російсько-український  словник/ за редакцією О.В. Захарченка Н.В. Кіт, М.П. Сахацького, В. С. Ніценка, Л.А. Пархоменко та ін. [ Словник]. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. − 482 с.  (24,1 д. арк., у т.ч. автору належить 1,8 д. арк.). (Друкується за рішенням вченої ради Одеської державної академії будівництва та архітектури, протокол № 2 від  25.10.2012 р.).
 8. Практичний курс бізнесу. Навч. посіб. Видання 2-те, перероблене та доповнене. / За ред. В.Р.Кучеренко, А.В. Андрейченко. − Одеса: вид-во ТОВ Лерадрук, 2014. − 130 сГриф надано Міністерством освіти і науки  України (Лист № 14/18-18-Г-1534  від 03.07.2008 р.).
 9. Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч. посіб. Видання 2-те, перероблене та доповнене. / За ред В.Р.Кучеренко, А.В. Апдрейченко. − Одеса: вид-во ТОВ Лерадрук, 2014. − 163 с.  Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1.4-Г-1454 від 20.06.2008 р.).

Монографії

 1. Актуальні проблеми економіки АПК: моногр. / за ред. Д. К. Семенди, О. І. Здоровцова. — Умань: Видавець “Сочінський“, 2009. — 346 с. (Особистий внесок автора – особливості  розрахунку показників ефективності функціонування овочівницьких фермерських господарств в сучасних умовах.  – С. 148 – 155).
 2. Організація та ефективність функціонування овочівницьких фермерських  господарств: моногр. / за ред. Л.А. Пархоменко,  О.В. Захарченко. — Одеса: вид-во  КМ ОМД, 2011. — 147 с.
 3. Галузеві особливості конкурентоспроможності в умовах глобалізації моногр. / за ред. Т. Л. Мостенська, В. Я. Омельченко. — Одеса: ВМВ, 2015. — 572 с. (Теоретико-методологічні засади розвитку конкуренції та ефективності збуту аграрної продукції на ринку.  – С. 322 – 352).
 4. Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: кол. моногр. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. — 292 с. (Особистий внесок автора – економічна сутність поняття організації виробництва в сільському господарстві. – С. 87 – 94).
 5. Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів : кол. моногр. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. — 292 с. (Особистий внесок автора – Збутова політика підприємства як основа його маркетингової діяльності. – С. 87 – 94).

  Методичні рекомендації

 1. Пархоменко Л.А. «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» /Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення практичних занять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму підготовки 7.050107 «Економіка підприємства». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2014. – 38 с.
 2. Пархоменко Л.А. «Економіка праці і соціально-трудові відносини»/ Л.А. Пархоменко: методичні вказівки для виконання курсових робіт  студентами спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства».–Умань:  Видавець «Сочінський», 2015. – 44 с.   
 3. Пархоменко Л.А. «Фінансовий аналіз» / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2015. – 42 с.
 4. Пархоменко Л.А. «Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств» / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 7.050107 «Економіка підприємства». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2016. – 34 с.
 5. Пархоменко Л.А. “Технології електронного бізнесу” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Технології електронного бізнесу” (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства»). – Умань:  Видавець «Сочінський», 2016. – 36 с.
 6. Пархоменко Л.А. “Економічна безпека підприємства” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення  семінарських та практичних занять з дисципліни “Економічна безпека підприємства” для студентів денної форми навчання за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2017. – 48 с.
 7. Пархоменко Л.А. “Економічна безпека підприємства” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення  для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Економічна безпека підприємства” для студентів денної форми навчання за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Умань:  Видавець «Сочінський», 2017. – 52 с.
 8. Пархоменко Л.А. “Фінансовий аналіз” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз”  для студентів заочної форми навчання за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Умань:  Видавець «Сочінський», 2018. – 32 с.
 9. Пархоменко Л.А. “Фінансовий аналіз” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення  самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної форми навчання за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Умань:  Видавець «Сочінський», 2018. – 50 с.
 10. Пархоменко Л.А. “Фінансовий аналіз” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення  для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної форми навчання за спеціальністю  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Умань:  Видавець «Сочінський», 2018. – 46 с.
 11. Методичні вказівки для проведення  семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» для студентів денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  ОС «Магістр» / [уклад.: Пархоменко Л.А.]. Умань : Видавець «Сочінський». 2019. 48с.
 12. Робочий зошит з дисципліни «Фінансовий аналіз»  для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання» галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: Л.А. Пархоменко, О.А. Непочатенко]. Умань : Видавець ФОП «Масловатий», 2019. 132 с.
 13. Пархоменко Л.А. Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства» для студентів денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  ОС «Магістр» / [уклад.: Пархоменко Л.А.]. Умань : Видавець «Сочінський». 2019. 52 с.
 14.  Пархоменко Л.А. “Стратегії розвитку соціально-економічних систем” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Стратегії розвитку соціально-економічних систем” для студентів спеціальності 051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2020. – 22 с.
 15. Пархоменко Л.А. “Стратегії розвитку соціально-економічних систем” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Стратегії розвитку соціально-економічних систем”   для студентів  спеціальності  051 «Економіка». – Умань: Видавець «Сочінський», 2020. – 44 с.
 16. Пархоменко Л.А. “Стратегії розвитку соціально-економічних систем”   / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення  самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Стратегії розвитку соціально-економічних систем”   для студентів  спеціальності  051 «Економіка». – Умань: Видавець «Сочінський», 2020. – 38 с.
 17. Пархоменко Л.А. “Стратегії розвитку соціально-економічних систем”   / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення  самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Стратегії розвитку соціально-економічних систем”   для студентів  заочної форми навчання спеціальності  051 «Економіка». – Умань: Видавець «Сочінський», 2020. – 30 с.
 18. Пархоменко Л.А. “Економіка та управління харчових виробництв” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Економіка та управління харчових виробництв”  для студентів  спеціальності  181 «Харчові технології». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2020. – 48 с.
 19. Пархоменко Л.А. “Економіка та управління харчових виробництв” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань  з дисципліни “Економіка та управління харчових виробництв”  для студентів  спеціальності  181 «Харчові технології». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2020. – 36 с.
 20. Пархоменко Л.А. “Економічна теорія” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Економічна теорія”   для студентів  спеціальності  091 «Біологія». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2020. – 32 с.
 21. Пархоменко Л.А. “Економічна теорія” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Економічна теорія”   для студентів  спеціальності  091 «Біологія». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2020. – 34 с.
 22. Пархоменко Л.А. “Управління витратами” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Управління витратами”   для студентів  спеціальності  051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 36 с.
 23. Пархоменко Л.А. “Управління витратами” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Управління витратами”   для студентів  спеціальності  051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 40 с.
 24. Пархоменко Л.А. “Управління витратами” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Управління витратами”  для студентів  заочної форми навчання спеціальності  051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 38 с.
 25. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” для студентів  спеціальності  051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 36 с.
 26. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” для студентів  спеціальності  072 «Фінанси, страхування та банківська справа». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 36 с.
 27. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” для студентів  спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 36 с.
 28. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки”  / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”    для студентів  спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 40 с.
 29. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки”  / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”    для студентів  спеціальності  051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 40 с.
 30. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки” / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”   для студентів  спеціальності  072 «Фінанси, страхування та банківська справа». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 40 с.
 31. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки”  / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”  для студентів  заочної форми навчання спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».– Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 38 с.
 32. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки”  / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”  для студентів  заочної форми навчання спеціальності   072 «Фінанси, страхування та банківська справа». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 38 с.
 33. Пархоменко Л.А. “Історія економіки та економічної думки”  / Л.А Пархоменко:  методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”  для студентів  заочної форми навчання спеціальності   051 «Економіка». – Умань:  Видавець «Сочінський», 2021. – 38 с.