+38 (04744) 3-22-26
Меню

Про кафедру

Як самостійний структурний підрозділ, кафедру економіки створено в травні 2016 року на базі кафедри економічної теорії. З травня 2016 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Р. П. Мудрак. Нині на кафедрі працюють: д.е.н, професор, завідувач кафедри Р. П. Мудрак; д.е.н., доцент А. П. Бурляй, кандидати економічних наук, доценти В. С. Костюк, Л. А. Пархоменко, А. О. Ревуцька, Л. В. Смолій; к.е.н., ст. викладач О. С. Фротер, викладач А. А. Осіпова; лаб. Л. П. Цистанова.

Викладачі читають лекції та проводять семінарські заняття на всіх факультетах університету з таких дисциплін: «Глобальна економіка», «Державне регулювання економіки», «Економічна теорія», «Економіка галузевих ринків», «Економіка суспільного сектору», «Екологічна економіка», «Економічна психологія», «Історія економіки та економічної думки», «Інтелектуальна власність», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Національна економіка», «Національні моделі економічних систем», «Основи міжнародного бізнесу», «Основи демографії», «Політична економія», «Реформування економіки суспільного сектору», «Соціальна політика та соціальна відповідальність», «Стратегії розвитку соціально-економічних систем», «Теорія господарства», «Теорії економічного розвитку» та ін.

З 2016 р. на кафедрі економіки розпочато підготовку науково-педагогічних працівників третього (освітньо-наукового) рівня з присвоєнням кваліфікації доктора філософії у галузі соціальних і поведінкових наук зі спеціальності 051 «Економіка». Гарант освітньо-наукової програми – проф. Р. П. Мудрак.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників вітчизняної економіки – висококваліфікованих активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин. Активно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми з пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України, у тому числі провідної її галузі – аграрного виробництва. Для цього у навчальному процесі широко використовуються як традиційні, так і нові методи активізації роботи студентів – проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри, модульно-рейтингова система, система дистанційної освіти Moodle тощо. Це сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Серед важливих методичних доробків кафедри економіки – два навчальних посібники з економічної теорії з грифом МОН України.

Важливим аспектом діяльності викладачів кафедри економіки є постійна робота над підвищенням їх професійних якостей, удосконалення науково-педагогічної майстерності, переймання передового досвіду з організації методичної роботи, проведення навчальних і виховних заходів.

Для досягнення визначених цілей співробітники кафедри періодично проходять курси підвищення кваліфікації у передових українських університетах та стажування закордоном. Дієвим заходом у навчально-методичній і виховній роботі є організація відвідування студентами міжнародних виставок. Це сприяє формуванню їх професійної компетенції, знайомить із традиційними та новітніми формами розширення бізнесу, допомагає отримати актуальну інформацію про стан ринку та забезпечує закріплення знань, здобутих під час навчання в університеті.

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних актуальних соціально-економічних проблем сьогодення: забезпечення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації, визначення пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку України, створення ефективної системи соціального захисту населення, посилення інтеграції та кооперації в аграрному секторі економіки, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств тощо.

Для забезпечення органічного зв’язку науки і виробництва, колектив кафедри здійснює пошук господарюючих суб’єктів, що потребують науково-обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності їх діяльності, і виконує відповідні дослідження по госпдоговірній тематиці. Результатом продуктивної дослідницької діяльності є захист науково-педагогічними працівниками кафедри трьох докторських та 19 кандидатських дисертацій.

Доброю традицією стало проведення на кафедрі економіки наукових семінарів у форматі круглих столів, на які запрошуються представники місцевої влади, бізнесу та громадських організацій. У жвавих, насичених цікавою інформацією бесідах, беруть участь гості, викладачі та студенти. Головною метою таких заходів є обговорення гострих соціально-економічних проблем з точки зору різних соціальних груп, обмін думками, виховання у студентів критичного мислення, вміння формулювати та відстоювати власну точку зору, просвітництво.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних науковопрактичних конференціях, друкують матеріали досліджень у наукових виданнях, у тому числі в тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. У 2008 році кафедра економіки започаткувала традицію проведення міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Важливе місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Виховна робота здійснюється шляхом залучення студентів до активної наукової діяльності, наукового пошуку, естетичного виховання студентів, проведення спортивно-оздоровчих заходів, розвитку поваги до національних традицій та звичаїв. Особлива роль відводиться патріотичному вихованню юних громадян України. Зокрема, студенти долучаються до благодійних акцій у рамках волонтерської роботи Громадської організації «Уманська міськрайонна волонтерська організація «Разом», проводяться зустрічі з воїнами АТО.

Останні новини

Підвищення викладацької майстерності:   інформаційний захід щодо популяризації академічної доброчесностіЧитати повністю

Підвищення викладацької майстерності: інформаційний захід щодо популяризації академічної доброчесності

У рамках заходів сприяння розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників Уманського НУС 16 вересня 2021 р. викладачі кафедри економіки стали учасниками онлайн-вебінару «Академічний плагіат: вплив академічної доброчесності на якість освіти в Уманському НУС».

Читати повністю

Академічна доброчесність при підготовці навчально-методичних матеріалівЧитати повністю

Академічна доброчесність при підготовці навчально-методичних матеріалів

15 вересня 2021 року викладачі кафедри економіки взяли участь у вебінарі «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», організованому компанією Unicheck Україна та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Читати повністю

Святкуємо День здоров’я 2021!Читати повністю

Святкуємо День здоров’я 2021!

Активну участь у Дні здоров’я взяли студенти 11-е групи спеціальності 051 Економіка. Першокурсники показали гарну фізичну підготовленість, активність, комунікабельність та вміння працювати в команді.

Читати повністю

Візит студентів до компанії «Ерідон тех»Читати повністю

Візит студентів до компанії «Ерідон тех»

З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулася зустріч здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» спеціальності 051 «Економіка» Уманського НУС – директором Уманського представництва «Ерідон тех» Володимиром Степанюком.

Читати повністю

Всі новини