+38 (04744) 3-22-26
Меню

Про кафедру

Як самостійний структурний підрозділ, кафедру економіки створено в травні 2016 року на базі кафедри економічної теорії. З травня 2016 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Р. П. Мудрак. Нині на кафедрі працюють: д.е.н, професор, завідувач кафедри Р. П. Мудрак; д.е.н., доцент А. П. Бурляй, кандидати економічних наук, доценти В. С. Костюк, Л. А. Пархоменко, А. О. Ревуцька, Л. В. Смолій; к.е.н., ст. викладач О. С. Фротер, викладач А. А. Осіпова; лаб. Л. П. Цистанова.

Викладачі читають лекції та проводять семінарські заняття на всіх факультетах університету з таких дисциплін: «Глобальна економіка», «Державне регулювання економіки», «Економічна теорія», «Економіка галузевих ринків», «Економіка суспільного сектору», «Екологічна економіка», «Економічна психологія», «Історія економіки та економічної думки», «Інтелектуальна власність», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Національна економіка», «Національні моделі економічних систем», «Основи міжнародного бізнесу», «Основи демографії», «Політична економія», «Реформування економіки суспільного сектору», «Соціальна політика та соціальна відповідальність», «Стратегії розвитку соціально-економічних систем», «Теорія господарства», «Теорії економічного розвитку» та ін.

З 2016 р. на кафедрі економіки розпочато підготовку науково-педагогічних працівників третього (освітньо-наукового) рівня з присвоєнням кваліфікації доктора філософії у галузі соціальних і поведінкових наук зі спеціальності 051 «Економіка». Гарант освітньо-наукової програми – проф. Р. П. Мудрак.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників вітчизняної економіки – висококваліфікованих активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин. Активно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми з пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України, у тому числі провідної її галузі – аграрного виробництва. Для цього у навчальному процесі широко використовуються як традиційні, так і нові методи активізації роботи студентів – проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри, модульно-рейтингова система, система дистанційної освіти Moodle тощо. Це сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Серед важливих методичних доробків кафедри економіки – два навчальних посібники з економічної теорії з грифом МОН України.

Важливим аспектом діяльності викладачів кафедри економіки є постійна робота над підвищенням їх професійних якостей, удосконалення науково-педагогічної майстерності, переймання передового досвіду з організації методичної роботи, проведення навчальних і виховних заходів.

Для досягнення визначених цілей співробітники кафедри періодично проходять курси підвищення кваліфікації у передових українських університетах та стажування закордоном. Дієвим заходом у навчально-методичній і виховній роботі є організація відвідування студентами міжнародних виставок. Це сприяє формуванню їх професійної компетенції, знайомить із традиційними та новітніми формами розширення бізнесу, допомагає отримати актуальну інформацію про стан ринку та забезпечує закріплення знань, здобутих під час навчання в університеті.

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних актуальних соціально-економічних проблем сьогодення: забезпечення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації, визначення пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку України, створення ефективної системи соціального захисту населення, посилення інтеграції та кооперації в аграрному секторі економіки, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств тощо.

Для забезпечення органічного зв’язку науки і виробництва, колектив кафедри здійснює пошук господарюючих суб’єктів, що потребують науково-обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності їх діяльності, і виконує відповідні дослідження по госпдоговірній тематиці. Результатом продуктивної дослідницької діяльності є захист науково-педагогічними працівниками кафедри трьох докторських та 19 кандидатських дисертацій.

Доброю традицією стало проведення на кафедрі економіки наукових семінарів у форматі круглих столів, на які запрошуються представники місцевої влади, бізнесу та громадських організацій. У жвавих, насичених цікавою інформацією бесідах, беруть участь гості, викладачі та студенти. Головною метою таких заходів є обговорення гострих соціально-економічних проблем з точки зору різних соціальних груп, обмін думками, виховання у студентів критичного мислення, вміння формулювати та відстоювати власну точку зору, просвітництво.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних науковопрактичних конференціях, друкують матеріали досліджень у наукових виданнях, у тому числі в тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. У 2008 році кафедра економіки започаткувала традицію проведення міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Важливе місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Виховна робота здійснюється шляхом залучення студентів до активної наукової діяльності, наукового пошуку, естетичного виховання студентів, проведення спортивно-оздоровчих заходів, розвитку поваги до національних традицій та звичаїв. Особлива роль відводиться патріотичному вихованню юних громадян України. Зокрема, студенти долучаються до благодійних акцій у рамках волонтерської роботи Громадської організації «Уманська міськрайонна волонтерська організація «Разом», проводяться зустрічі з воїнами АТО.

Останні новини

Літня школа АПД – новий інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівниківЧитати повністю

Літня школа АПД – новий інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Прагнення науково-педагогічних працівників до актуалізації знань перед початком навчального року спонукало доцентів кафедри економіки Людмилу Смолій та Аллу Ревуцьку стати учасниками Літньої школи в межах проєкту "Німецько-український агрополітичний діалог" (АПД)

Читати повністю

Вітаємо з присвоєнням вченого званняЧитати повністю

Вітаємо з присвоєнням вченого звання

Наказом Міністерства освіти і науки України 06.06.2022 № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320» присвоєно вчене звання професора кафедри економіки доктору економічних наук Аліні Павлівні БУРЛЯЙ

Читати повністю

Випускники-бакалаври успішно здали атестаційний екзаменЧитати повністю

Випускники-бакалаври успішно здали атестаційний екзамен

Атестаційні випробування проводилися 02 червня 2022 р. для здобувачів освіти заочної форми навчання та 07 червня для здобувачів освіти денної форми навчання. Підсумкова атестація здійснювалася у формі екзаменаційного тестування в онлайн форматі за допомогою системи дистанційної освіти Moodle

Читати повністю

Підсумки роботи секції «Економіка»  Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченої 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І.М. Єремєєва Читати повністю

Підсумки роботи секції «Економіка» Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченої 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І.М. Єремєєва

31 травня 2022 р. на кафедрі економіки відбулася презентація досліджень здобувачів освіти в рамках засідання наукової секції. Робочими мовами проведення конференції були українська та англійська.

Читати повністю

Всі новини