+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 24 квітня 2019

Історія розвитку кафедри

Кафедра економіки є один з важливих  підрозділів у складі Уманського національного університету садівництва, оскільки економічна теорія була і залишається невід'ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Адже сьогодні не можна уявити освічену  людину без глибоких економічних знань, без вміння економічно мислити. Започаткування викладання політичної економії (економічної теорії) своїм корінням сягає ще часів становлення Головного училища садівництва.

Кафедра економіки створена у вересні 1980 року в результаті поділу кафедри марксизму-ленінізму на дві самостійні: політичної економії і наукового комунізму та історії і філософії. Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент Багінський М. Ю. Керівництво кафедрою в свій час здійснювали: у 1983-1984 рр. кандидат історичних наук, доцент Коваль А. У.; в 1985-1996 рр. доктор соціологічних наук, професор Зубов В. С., народний депутат України 3-6 скликань; з 1997- 2016 рр.  кандидат економічних наук, доцент Костюк В. С. Сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мудрак Руслан Петрович.  

На кафедрі певний період працювали доценти Кравець А.П., Пшегодський С.В., Коваленко І.Ф., Сушко Н.М., Бержанір А.Л., Мельник В.В., Мудрак Р.П., Слатвінський М.А. Значний внесок у розвиток кафедри зробив доцент Редько М.М., науково-педагогічний стаж якого перевищував півстоліття. Становленню і розвитку кафедри  сприяли: старші викладачі Копитін Т.В., Найдіон В.В., Смірнов В.Л., Середа Г.І., викладачі Березняк О.Г., Передрій В.І., Малько О.В., Брунько Ж.О., Мінченко Г.С., Коваль Р.А., Лопатинська А.О., Сурженко А.М., лаборанти Майстришина І.М., Оксененко Є.Л., Плисканівська О.В.

Кафедра має потужний кадровий та педагогічний потенціал, який дозволяє творчо вирішувати складні завдання у сфері університетської освіти та відповідати на викликали сучасного глобалізованого освітнього середовища.

Сьогодні на кафедрі працюють: д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри Р.П. Мудрак; кандидати екон. наук, доценти В.С. Костюк, А.О. Ревуцька, Л.В. Смолій; канд. екон. наук, викладач Я.А. Нестерчук; викладачі О.С. Фротер, А.А. Осіпова; лаборант Л.П. Цистанова.

Викладачі читають лекції та проводять семінарські заняття на всіх факультетах університету з таких дисциплін: Глобальна економіка, Державне регулювання економіки, Економічна теорія, Економіка галузевих ринків, Економіка суспільного сектору, Екологічна економіка, Економічна психологія, Історія економіки та економічної думки, Інтелектуальна власність, Мікроекономіка, Макроекономіка, Макроекономічна політика, Міжнародна економіка, Національна економіка, Національні моделі економічних систем, Основи міжнародного бізнесу, Основи демографії, Політична економія, Реформування економіки суспільного сектору, Соціальна політика та соціальна відповідальність, Стратегії розвитку соціально-економічних систем, Теорія господарства, Теорії економічного розвитку.

З 2016 р. на кафедрі економіки розпочато підготовку науково-педагогічних працівників третього (освітньо-наукового) рівня з присвоєнням кваліфікації доктора філософії у галузі соціальних і поведінкових наук зі спеціальності 051 «Економіка». Гарант освітньо-наукової програми – проф. Р.П. Мудрак.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників вітчизняної економіки – висококваліфікованих активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин. Активно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми з пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України, у тому числі провідної її галузі – аграрного виробництва. Для цього у навчальному процесі широко використовуються як традиційні, так і нові методи активізації роботи студентів – проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри, модульно-рейтингова система, система дистанційної освіти Moodle тощо. Це сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Серед важливих методичних доробків кафедри економіки – два навчальних посібники з економічної теорії з грифом МОН України.

Важливим аспектом діяльності викладачів кафедри економіки є постійна робота над підвищенням їх професійних якостей, удосконалення науково-педагогічної майстерності, переймання передового досвіду з організації методичної роботи, проведення навчальних і виховних заходів.

Для досягнення визначених цілей співробітники кафедри періодично проходять курси підвищення кваліфікації у передових українських університетах та стажування закордоном.

Важливу роль викладачі кафедри вбачають у поширенні економічних знань не лише у студентському середовищі. Саме тому були організовані курси підвищення кваліфікації вчителів з основ економіки загальноосвітніх шкіл та викладачів економічних дисциплін коледжів і технікумів. Викладачами кафедри розроблена програма з «Основ економіки», згідно якої проводяться заняття у вигляді ділових ігр у навчально-консультативних  центрах, що створені в Ладиженській школі, Уманських школах № 7, 3, 14,10.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри, аспірантами, докторантами та здобувачами виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних соціально-економічних проблем сьогодення: формування ефективної агропродовольчої політики в Україні; забезпечення продовольчої  безпеки України в умовах глобалізації; визначення пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку України; створення ефективної системи соціального захисту населення; посилення інтеграції та кооперації в агропромисловому секторі; активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств.

Викладачі кафедри  проводять цілеспрямовану роботу з підготовки докторських та кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлені 3 докторські - Зубов В.С., Мудрак Р.П., Пенькова О.Г. та 18 кандидатських дисертацій  –  Костюк В.С., Коваленко І.Ф., Сушко Н.М., Бержанір  А.Л.,  Богашко О.Л.,  Бурляй А. П., Мальований М.І., Мудрак  Р. П., Кримковський Р.Б., Мельник В.В, Новак І. М., Пенькова О.Г., Фицик Л.А., Котвицька Н. М., Слатвінський М. А., Смолій Л. В., Рибчак О.С., Ревуцька А.О.

Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, друкують матеріали досліджень в наукових виданнях, щорічно більше 30 праць.

Кафедра економічної теорії започаткувала проведення наукових конференцій. Починаючи з 2007 року в УНУС проводяться міжнародні науково-практичні конференції “Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства”. На них заслуховувалися доповіді вітчизняних та зарубіжних науковців з даного актуального питання сучасності в Україні.

При  кафедрі діє студентський науковий гурток «Школа успішного бізнесу», де заслуховуються результати досліджень студентів, проводяться ділові ігри, зустрічі з підприємцями міста, випускниками нашого навчального закладу, які досягли успіхів у бізнесі.

Важливе  місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Викладачі, куратори академічних груп проводять зустрічі, бесіди на виховних годинах, в студентських гуртожитках. Щорічно на кафедрі проводиться Брейн-ринг, організовується зустріч студентів з лікарями центру здоров’я з питань планування сім’ї.

Останні новини

Всі новини