+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 23 грудня 2021

Історія розвитку кафедри

Кафедра економіки є один з важливих  підрозділів у складі Уманського національного університету садівництва, оскільки економічна теорія була і залишається невід'ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Адже сьогодні не можна уявити освічену  людину без глибоких економічних знань, без вміння економічно мислити. Започаткування викладання політичної економії (економічної теорії) своїм корінням сягає ще часів становлення Головного училища садівництва.

Кафедра економіки створена у вересні 1980 року в результаті поділу кафедри марксизму-ленінізму на дві самостійні: політичної економії і наукового комунізму та історії і філософії. Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент Багінський М. Ю. Керівництво кафедрою в свій час здійснювали: у 1983–1984 рр. кандидат історичних наук, доцент Коваль А. У.; в 1985–1996 рр. доктор соціологічних наук, професор Зубов В. С., народний депутат України 3–6 скликань; з 1997–2016 рр.  кандидат економічних наук, доцент Костюк В. С. Сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мудрак Руслан Петрович.  

На кафедрі певний період працювали доценти Кравець А. П., Пшегодський С. В., Коваленко І. Ф., Сушко Н. М., Бержанір А. Л., Мельник В. В., Слатвінський М. А. Значний внесок у розвиток кафедри зробив доцент Редько М. М., науково-педагогічний стаж якого перевищував півстоліття. Становленню і розвитку кафедри  сприяли: старші викладачі Копитін Т. В., Найдіон В. В., Смірнов В. Л., Середа Г. І., викладачі Березняк О. Г., Передрій В. І., Малько О. В., Брунько Ж. О., Мінченко Г. С., Коваль Р. А., Лопатинська А. О., Сурженко А. М., лаборанти Майстришина І. М., Оксененко Є. Л., Плисканівська О. В.

Кафедра має потужний кадровий та педагогічний потенціал, який дозволяє творчо вирішувати складні завдання у сфері університетської освіти та відповідати на викликали сучасного глобалізованого освітнього середовища.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктор економічних наук, професор Мудрак Р. П., доктор економічних наук, доцент Бурляй А. П.; кандидати економічних наук, доценти Костюк В.С., Ревуцька А. О., Смолій Л. В.; кандидат економічних наук, викладач Фротер О. С.; викладач Осіпова А. А.; лаборант Цистанова Л. П.

Викладачі читають лекції та проводять семінарські заняття на всіх факультетах університету з таких дисциплін: «Глобальна економіка», «Державне регулювання економіки», «Економічна теорія», «Економіка галузевих ринків», «Економіка суспільного сектору», «Екологічна економіка», «Економічна психологія», «Історія економіки та економічної думки», «Інтелектуальна власність», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Національна економіка», «Національні моделі економічних систем», «Основи міжнародного бізнесу», «Основи демографії», «Політична економія», «Реформування економіки суспільного сектору», «Соціальна політика та соціальна відповідальність», «Стратегії розвитку соціально-економічних систем», «Теорія господарства», «Теорії економічного розвитку».

З 2016 р. на кафедрі економіки розпочато підготовку науково-педагогічних працівників третього (освітньо-наукового) рівня з присвоєнням кваліфікації доктора філософії у галузі соціальних і поведінкових наук зі спеціальності 051 «Економіка». Гарант освітньо-наукової програми – д.е.н., професор Мудрак Р. П.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників вітчизняної економіки – висококваліфікованих активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин. Активно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми з пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України, у тому числі провідної галузі – аграрного виробництва. Для цього у навчальному процесі широко використовуються як традиційні, так і нові методи активізації роботи студентів – проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри, модульно-рейтингова система, система дистанційної освіти Moodle тощо. Це сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Серед важливих методичних доробків кафедри економіки – два навчальних посібники з економічної теорії з грифом МОН України.

Важливим аспектом діяльності викладачів кафедри економіки є постійна робота над підвищенням їх професійних якостей, удосконалення науково-педагогічної майстерності, переймання передового досвіду з організації методичної роботи, проведення навчальних і виховних заходів.

Для досягнення визначених цілей співробітники кафедри періодично проходять курси підвищення кваліфікації у передових українських університетах та стажування закордоном.

Дієвим заходом у навчально-методичній і виховній роботі є організація відвідування студентами міжнародних виставок. Це сприяє формуванню їх професійної компетенції, знайомить із традиційними та новітніми формами розширення бізнесу, допомагає отримати актуальну інформацію про стан ринку та забезпечує закріплення знань, здобутих під час навчання в університеті.

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних актуальних соціально-економічних проблем сьогодення: забезпечення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації, визначення пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку України, створення ефективної системи соціального захисту населення, посилення інтеграції та кооперації в аграрному секторі економіки, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств тощо. Для забезпечення органічного зв’язку науки і виробництва, колектив кафедри здійснює пошук господарюючих суб’єктів, що потребують науково-обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності їх діяльності, і виконує відповідні дослідження по госпдоговірній тематиці.

Результатом продуктивної дослідницької діяльності є захист науково-педагогічними працівниками кафедри чотирьох докторських докторських дисертацій  – Зубов В. С., Мудрак Р. П., Пенькова О. Г., Бурляй А. П., та 20 кандидатських –  Костюк В. С., Коваленко І. Ф., Сушко Н. М., Бержанір  А. Л.,  Богашко О. Л., Бурляй А. П., Мальований М. І., Мудрак Р. П., Кримковський Р. Б., Мельник В. В, Новак І. М., Пенькова О. Г., Фицик Л. А., Котвицька Н. М., Слатвінський М. А., Смолій Л. В., Рибчак О. С., Ревуцька А. О., Фротер О. С., Осіпова А. А.

Доброю традицією стало проведення на кафедрі економіки наукових семінарів у форматі круглих столів, на які запрошуються представники місцевої влади, бізнесу та громадських організацій. У жвавих, насичених цікавою інформацією бесідах, беруть участь гості, викладачі та студенти. Головною метою таких заходів є обговорення гострих соціально-економічних проблем з точки зору різних соціальних груп, обмін думками, виховання у студентів критичного мислення, вміння формулювати та відстоювати власну точку зору, просвітництво.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних науковопрактичних конференцій, друкують матеріали досліджень у наукових виданнях, у тому числі в тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. У 2008 році кафедра економіки започаткувала традицію проведення міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Важливе місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Виховна робота здійснюється шляхом залучення студентів до активної наукової діяльності, наукового пошуку, естетичного виховання студентів, проведення спортивно-оздоровчих заходів, розвитку поваги до національних традицій та звичаїв. Особлива роль відводиться патріотичному вихованню юних громадян України. Зокрема, студенти долучаються до благодійних акцій у рамках волонтерської роботи Громадської організації «Уманська міськрайонна волонтерська організація «Разом», проводяться зустрічі з воїнами АТО.

Останні новини

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу Читати повністю

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

Щорічно з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями проводиться Конкурс студентських наукових робіт.

Читати повністю

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 051 ЕкономікаЧитати повністю

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 051 Економіка

21–23 грудня на кафедрі економіки Уманського національного університету садівництва проходив захист кваліфікаційних робіт студентів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Читати повністю

Corteva розпочала освітню програму в Уманському національному університеті садівництваЧитати повністю

Corteva розпочала освітню програму в Уманському національному університеті садівництва

Міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience розпочала навчальну програму Corteva Grows для підтримки аграрної освіти в Україні, яка буде реалізована в Уманському національному університеті садівництва для студентів спеціальності «Економіка».

Читати повністю

Участь науковців кафедри економіки у міжнародній науковій конференціїЧитати повністю

Участь науковців кафедри економіки у міжнародній науковій конференції

Науковці кафедри економіки д.е.н. Аліна Бурляй та к.е.н. Людмила Смолій взяли участь в 10-й Міжнародній науковій конференції «Ефективність у бізнесі», що відбулась 14 грудня 2021 року в Академії ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Великопольському (Польща). Організатором заходу виступав економічний факультет Академії, свої доповіді в on-line-режимі презентували науковці з Польщі, України та Казахстану

Читати повністю

Всі новини