+38 (04744) 3-22-26
Меню

Історія розвитку кафедри

Кафедра економіки є один з важливих  підрозділів у складі Уманського національного університету садівництва, оскільки економічна теорія була і залишається невід'ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Адже сьогодні не можна уявити освічену  людину без глибоких економічних знань, без вміння економічно мислити. Започаткування викладання політичної економії (економічної теорії) своїм корінням сягає ще часів становлення Головного училища садівництва.

Кафедра економіки створена у вересні 1980 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент Багінський М. Ю. Керівництво кафедрою в свій час здійснювали: у 1983–1984 рр. кандидат історичних наук, доцент Коваль А. У.; в 1985–1996 рр. доктор соціологічних наук, професор Зубов В. С., народний депутат України 3–6 скликань; у 1997–2016 рр.  – кандидат економічних наук, доцент Костюк В.С.,  у 2016–2023 рр. –  доктор економічних наук, професор Мудрак Руслан Петрович.  

На кафедрі певний період працювали доценти Кравець А. П., Пшегодський С. В., Коваленко І. Ф., Сушко Н. М., Бержанір А. Л., Мельник В. В., Слатвінський М. А. Значний внесок у розвиток кафедри зробив доцент Редько М. М., науково-педагогічний стаж якого перевищував півстоліття. Становленню і розвитку кафедри  сприяли: доктор економічних наук, професор Бурляй А.П., старші викладачі Копитін Т. В., Найдіон В. В., Смірнов В. Л., Середа Г. І., викладачі Березняк О. Г., Передрій В. І., Малько О. В., Брунько Ж. О., Мінченко Г. С., Коваль Р. А., Лопатинська А. О., Сурженко А. М., лаборанти Майстришина І. М., Оксененко Є. Л., Плисканівська О. В.

Кафедра має потужний кадровий та педагогічний потенціал, який дозволяє творчо вирішувати складні завдання у сфері університетської освіти та відповідати на викликали сучасного глобалізованого освітнього середовища.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктор економічних наук, професор Мудрак Р. П., доктор економічних наук, професор Андрусяк Н.О.; кандидати економічних наук, доценти Костюк В.С., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Пархоменко Л.А., Осіпова А.А, Фротер О. С.; лаборант Цистанова Л. П.

Викладачі читають лекції та проводять семінарські заняття на всіх факультетах університету з таких дисциплін:  «Державне регулювання економіки», «Економічна теорія», «Економіка галузевих ринків», «Екологічна економіка», «Економічна психологія», «Історія економіки та економічної думки», «Інтелектуальна власність», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Національна економіка», «Основи міжнародного бізнесу», «Основи демографії», «Політична економія», «Реформування економіки суспільного сектору», «Соціальна політика та соціальна відповідальність»,  «Теорія господарства», «Теорії економічного розвитку» та ін.

З 2016 р. на кафедрі економіки розпочато підготовку науково-педагогічних працівників третього (освітньо-наукового) рівня з присвоєнням кваліфікації доктора філософії у галузі соціальних і поведінкових наук зі спеціальності 051 «Економіка». Гарант освітньо-наукової програми – д.е.н., професор Мудрак Р. П.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників вітчизняної економіки – висококваліфікованих активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин. Активно впроваджуються у практику наукові досягнення та розробки, реалізуються новітні програми з пріоритетними напрямами наукових досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки України, у тому числі провідної галузі – аграрного виробництва. Для цього у навчальному процесі широко використовуються як традиційні, так і нові методи активізації роботи студентів – проблемні лекції, семінари-дискусії, ділові ігри, модульно-рейтингова система, система дистанційної освіти Moodle тощо. Це сприяє індивідуалізації та підвищенню ефективності самостійної роботи студентів. Серед важливих методичних доробків кафедри економіки – два навчальних посібники з економічної теорії з грифом МОН України.

Важливим аспектом діяльності викладачів кафедри економіки є постійна робота над підвищенням їх професійних якостей, удосконалення науково-педагогічної майстерності, використання провідного досвіду з організації методичної роботи, проведення навчальних і виховних заходів.

Для досягнення визначених цілей співробітники кафедри періодично проходять курси підвищення кваліфікації у провідних  українських університетах та стажування за кордоном.

Дієвим заходом у навчально-методичній і виховній роботі є організація відвідування студентами міжнародних виставок. Це сприяє формуванню їх професійної компетенції, знайомить із традиційними та новітніми формами розширення бізнесу, допомагає отримати актуальну інформацію про стан ринку та забезпечує закріплення знань, здобутих під час навчання в університеті.

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних актуальних соціально-економічних проблем сьогодення: забезпечення продовольчої безпеки України в умовах євроінтеграції, визначення пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку України, створення ефективної системи соціального захисту населення, посилення інтеграції та кооперації в аграрному секторі економіки, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств тощо. Для забезпечення органічного зв’язку науки і виробництва, колектив кафедри здійснює пошук господарюючих суб’єктів, що потребують науково-обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності їх діяльності, і виконує відповідні дослідження по госпдоговірній тематиці.

Результатом продуктивної дослідницької діяльності є захист науково-педагогічними працівниками кафедри чотирьох докторських докторських дисертацій  – Зубов В. С., Мудрак Р. П., Пенькова О. Г., Бурляй А. П., та 20 кандидатських  –  Костюк В. С., Коваленко І. Ф., Сушко Н. М., Бержанір  А. Л.,  Богашко О. Л., Бурляй А. П., Мальований М. І., Мудрак Р. П., Кримковський Р. Б., Мельник В. В, Новак І. М., Пенькова О. Г., Фицик Л. А., Котвицька Н. М., Слатвінський М. А., Смолій Л. В., Рибчак О. С., Ревуцька А. О., Фротер О. С., Осіпова А. А.

Доброю традицією стало проведення на кафедрі економіки наукових семінарів у форматі круглих столів, на які запрошуються представники місцевої влади, бізнесу та громадських організацій. У жвавих, насичених цікавою інформацією бесідах беруть участь гості, викладачі та студенти. Головною метою таких заходів є обговорення гострих соціально-економічних проблем з точки зору різних соціальних груп, обмін думками, виховання у студентів критичного мислення, вміння формулювати та відстоювати власну точку зору, просвітництво.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій, публікують матеріали досліджень у наукових виданнях, у тому числі в тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. У 2008 році кафедра економіки започаткувала традицію проведення міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Важливе місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Виховна робота здійснюється шляхом залучення студентів до активної наукової діяльності, наукового пошуку, естетичного виховання студентів, проведення спортивно-оздоровчих заходів, розвитку поваги до національних традицій та звичаїв. Особлива роль відводиться патріотичному вихованню юних громадян України. Зокрема, студенти долучаються до благодійних акцій у рамках волонтерської роботи Громадської організації «Уманська міськрайонна волонтерська організація «Разом», проводяться зустрічі з воїнами-захисниками.

Останні новини

Участь у Зимовій економічній школі «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір» Читати повністю

Участь у Зимовій економічній школі «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір»

Викладачі кафедри економіки взяли участь у роботі Зимової економічної школи «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір».

Читати повністю

Участь в міжкафедральному семінарі з метою дисемінації результатів академічної мобільності за програмою ЕРАЗМУС+Читати повністю

Участь в міжкафедральному семінарі з метою дисемінації результатів академічної мобільності за програмою ЕРАЗМУС+

Науковці кафедри економіки взяли участь в міжкафедральному семінарі на тему: «Стажування за програмою ERASMUS + в Університеті прикладних наук ім. Лавослава Ружички у місті Вуковар, Хорватія"

Читати повністю

Візит до фермерського господарства «Гадз»Читати повністю

Візит до фермерського господарства «Гадз»

У рамках розвитку практичних аспектів освітнього процесу, завідувач кафедри економіки Алла ОСІПОВА, разом з колегами, відвідали передове фермерське господарство «ГАДЗ». Це підприємство, яке здійснює повний цикл агропромислового виробництва, відкрило свої двері для обговорення можливостей дуальної освіти

Читати повністю

Участь у Організаційній зустрічі міжнародного проекту DEFEPЧитати повністю

Участь у Організаційній зустрічі міжнародного проекту DEFEP

Завідувачка кафедри економіки, доцент Алла ОСІПОВА взяла участь у Організаційній зустрічі партнерів міжнародного проекту "DEFEP" у рамках програми Еразмус+

Читати повністю

Всі новини