+38 (04744) 3-22-26
Меню

Фротер Оксана Сергіївна

Фротер Оксана Сергіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: старший викладач
Email: oksana-froter@ukr.net

 

1.

Освіта

 

1.      Освіта вища, 2005–2010 р. навчання, Уманський національний університет садівництва, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту;

2.      Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертаційного дослідження «Формування системи соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу», 2019 р., Європейський університет, м. Київ. 

2.

Напрям наукового дослідження

Формування системи соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу

3.

Дисципліни, які викладає

1.      Історія економіки та економічної думки.

2.      Економічна теорія.

3.      Основи міжнародного бізнесу.

4.

Підвищення кваліфікації

Полтавський університет економіки і права за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі» з 18 вересня до 29 вересня 2017 р.

5.

Основні наукові публікації

(за останні 5 років)

 

5.1.

Монографії

 -

5.2.

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

5.3.

Статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Фротер О.С. Удосконалення методичного забезпечення оцінки соціальної активності суб’єктів аграрного бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. 2016. № 3. С. 150-154. URL:http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/31.pdf.

2. Семенда Д.К., Тупчій О.С., Фротер О.С. Значення аграрних товаровиробників в забезпеченні розвитку сільських територій Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: УНУС, 2016. Вип. 87. Ч.2: Економіка. С. 311-319.

3. Іванова Н.А., Фротер О.С. Системна модель управління соціальною відповідальністю аграрного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 22. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.

4. Ревуцька А.О., Фротер О.С. Ефективність функціонування аграрних формувань як джерело їх соціальної відповідальності. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 95 Частина 2 2019, с. 185-197.

5.4.

Публікації в інших виданнях України та закордонних виданнях

1. Froter O.S. Organizational support of social responsibility subjects of agribusiness in conditions of globalization. Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. Midas S.A., 2016. P. 110-114. ISBN 978-617-7214-34-1.

5.5.

Тези конференцій

 

1. Фротер О.С. Сучасні аспекти розвитку системи соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 26. Kaunas: Baltija Pubishing, 2016. С. 119-122.

2. Фротер О.С. Соціальна відповідальність аграрного бізнесу: екологічний аспект. Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі: зб. тез доп. міжнародної науково-практичної конференції 29 січня 2018 р. м.Полтава, 2018. С. 61-63.

3. Фротер О.С. Вирішення проблеми зайнятості сільського населення в контексті соціальної відповідальності аграрного бізнесу. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 15-16 травня 2018 р. м. Умань, 2018. С. 143-145.

4. Фротер О.С. Соціальні інвестиції в системі соціальної відповідальності аграрного бізнесу. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: зб. тез доп. XIIІ міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травня 2018р. м. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 126-128.

5.     Фротер О.С. Теоретичні основи соціальної відповідальності аграрного бізнесу в Україні. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: зб. тез доп. IV міжнародної науково-практичної конференції 9 червня 2018 р. м.Запоріжжя, 2018. С. 139-141.

6. Фротер О.С., Черниш О. І. Розвиток органічного виробництва як прояв соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: зб. тез доп. XIIІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Умань, 30-31 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 108-109.

5.6.

Навчально-методичні праці

(за останні 5 років)

 

1. Економічна теорія : навч. посібник; вид. 2-ге допов. та перероб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук  Я.  А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик  Л. А., Фротер О. С. Умань: Сочінський, 2018, 720с.  (41,73 д. арк., у т.ч. автору належить 4,1 д. арк.) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-2090 від 28.11.2007).

2. Методичні матеріали для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни: «Історія економіки та економічної думки» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / А.О. Ревуцька, О.С. Фротер. Умань: 2018. 42с.

3. Методичні матеріали для виконання самостійної роботи з дисципліни: «Історія економіки та економічної думки» для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / А.О. Ревуцька, О.С. Фротер. Умань: 2018. 27с.

4. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів: денної та заочної форми навчання спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / В.С. Костюк, Я.А. Нестерчук, О.С. Фротер. Умань: 2018. 70с.

5. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Глобальна економіка» для студентів денної форми навчання спеціальностей  051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Л.В. Смолій, О.С. Фротер. Умань: 2018 р. 34с.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / В.С. Костюк, О.С. Фротер, А.А. Осіпова. Умань, 2019.

6.

Авторські свідоцтва та/або патенти

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68458 від 04.10.2019 р. Літературний письмовий твір «Навчальний посібник «Економічна теорія».

7.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

-

8.

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

-

9.

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

-

10.

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

-

11.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

-

12.

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”

-

13.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу світи/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Завідувач відділу моніторингу якості освіти

14.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради

-

15.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Волков М. Р., 21-е група, 2019 р.)

 

16.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

-

17.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

-

18.

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

-

19.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

-