+38 (04744) 3-22-26
Меню

Костюк Віра Степанівна

Костюк Віра Степанівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: econtheory@udau.edu.ua

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові

Костюк Віра Степанівна

Посада

Доцент  кафедри економіки

Освіта

 Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1980р.

 Спеціальність:   політична економія.

 Кваліфікація – економіст, викладач політичної економії

 Диплом: Г-11  №144027, 30 травня 1980 р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, 1993 р.,

 спеціальність: 08.00.01 – політична економія,

 диплом: КН №002156.

Вчене звання

Доцент, атестат ДЦ № 000365 від 30 травня 2000 р.

Тема дисертаційного

дослідження

Трудова активність і механізм її реалізації в умовах переходу до ринкової економіки

Підвищення кваліфікації

 Полтавський університет економіки і права, « Новітні інноваційні технології у вищій школі», 2017 р.

 свідоцтво ДН 01597997/00568-17 від 29 вересня 2017р. 

Нагороди

Відмінник аграрної освіти та науки,

Відмінник освіти України

Профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=a-NeuwgAAAAJ

Scopus ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57147290000

Web of Science

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5311-9617

Стаж роботи

42 років

Дисципліни, які викладає

«Міжнародна економіка»

 «Соціальна політика та соціальна відповідальність»

«Людина і економіка»

«Соціальна економіка і людський розвиток

Напрям наукового дослідження

Соціальний аспект євроінтеграційної стратегії України

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ТА/АБО ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ,

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

 

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз

Scopus і/або Web of Science Core Collection

 1. Kostyuk V. Assessment of interregional Disproportions of Human Development in Ukraine / Kostyuk V., Smoliy L. // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – С. 25–36.

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових

видань України

1.      Трудова активність і демократизація господарського життя в країнах - членах РЕВ // Питання політичної економії, Київ, 1990.

2.Міжнародний досвід підвищення трудової активності // Питання політичної економії. Київ, 1993.

3.Аграрна реформа і проблеми мотивації сільськогосподарських працівників // Гуманізація та гуманітаризація вищої сільськогосподарської освіти. 36. наук, праць.
-Умань, 1996.

4.Проблеми мотивації селянської праці в рослинництві / Збірник наукових праць УСГА.-Умань, 1998.

5.      Соціальна політика на селі в умовах реформування АПК // Використання ресурсів АПК в умовах формування ринкової економіки. — Умань, 1998.

6.Косток B.C., Бержанір А.Л., Чернова І.О. Проблеми соціальної захищеності трудівників села в умовах реформування АПК // 36. наук, праць - Умань, 2000.

7. Костюк B.C.    Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. //Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.1. -К., 2004.

8. Костюк B.C., Чернова І.О. Теоретичні основи аналізу соціальної відповідальності сучасного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 8. - К., 2004

9. Костюк B.C. Регіональні програми подолання бідності: необхідність, особливості, шляхи реалізації // Регіональна бізнес-економіка та управління. - №3.-
2004.

10.Костюк В., Костюк Я. Удосконалення фінансової системи охорони здоров'я України в умовах європейської орієнтації //Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій. Вінниця, 2006.

11.Костюк B.C., Роєнко С.А. Забезпечення продуктивної зайнятості сільської молоді як елемент соціального захисту// Наукові засади реалізації аграрної політики в Україні. Вісник ХНАУ, 2006,№ Ю44

12.Костюк B.C. Регіональне забезпечення соціальних гарантій як найважливішої ознаки демократичної держави // Регіональна бізнес-економіка та управління - №2. - 2007.

13.Костюк В.С. Морально-духовний фактор у контексті трансформаційних процесів в Україні//Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст: збірник наукових праць - Вінниця. - ВІЕ ТНЕУ.
- 2008. -С. 230-235.

14.Костюк В.С. Вплив забезпечення соціальних гарантій на розвиток сільських територій /3б. наукових праць ЛНАУ. Том 1. 2009. С. 419-423.

15.Білошкурська З.П., Костюк В.С. Соціально-правовий вимір європейської інтеграції: досвід для України/Сучасні питання економіки і права: зб.наук.праць. – К.: КиМУ, 2013. С131-135.

16.Костюк В.С. Реформування охорони здоровя в Україні в умовах європейської орієнтації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Випуск 24. С.39-44.

17.Костюк В. С., Котвицька Н. М Фицик Л. А. Новітній досвід вимірювання якості життя для планування розвитку. Збірник наукових праць УНУС.  №93.  Частина 2. С.177-188

18.Котвицька Н. М., Костюк В. С., Фицик Л. А. Світова продовольча проблема. Збірник наукових праць УНУС.  №93.  Частина 2. С. 188–198

19.Смолій Л.В.,Костюк В.Новітні  тренди та песпективи розвитку електронної комерції в  міжнародному бізнесі. Економіка та суспільство. № 29. 2021. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/584/560

20. Костюк В. С. Проблема нерівності в доступі до якісного медичного обслуговування та шляхи її вирішення/Збірник наукових праць УНУС.  №97.  Частина 2. С.177-188

21.Костюк В. С., Безпаленко О. В., Костюк А. Я. Економічна функція сімейних домогосподарств в новій економіці / Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7185

22.Бурляй А.П.,Костюк  В.С., Смолій Л.В., Осіпова А.А. Сучасні теорії економічного розвитку:соціальні аспекти Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. 98. Ч. 2. С.211-221.

23.Смолій, Л., Осіпова, А.,  Костюк, В. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-6

24. Костюк  В.С., Смолій Л.В. Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на людський розвиток. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. 99. Ч. 2. С.223-231.

 Статті у наукових закордонних виданнях

1. Трудова  активність  і   демократизація   господарського  життя  //  Матеріали міжнародної наукової конференції - Бидгощ, 1990. /на польській мові/

2.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мікченко Г.С. Соціальний захист населення як фактор економічної рівності. Прага. 2005.

3.Костюк B.C. Реформування охорони здоров'я   України в умовах європейської орієнтації//Nauki ekonomiczne. Tom IX. Flock. 2008. - С. 193-198.

4.Костюк    B.C.    Соціальний   захист   населення   як   найважливіша   ознака громадянського суспільства// Gospodarka w wamnkach integracji europejskiej. Plock.-2008.

5.Костюк В.С.Социальная политика в условиях изменения демографической структуры населения /Современная аграрная экономика: наука и практика.- Горки.-БГСХА. 2019.- С.110-116.

 Матеріали конференцій

1. Костюк В.С.Сукупна робоча сила в умовах прискорення науково-технічного прогресу // Прискорення НТП - вирішальний фактор росту виробничого потенціалу країни. -Черкаси, 1987.

2. Костюк В.С.Якість робочої сили та її вплив на прискорений розвиток економіки./ Тези доповіді обласної конференції - Черкаси, 1987.

3. Костюк В.С.Окремі фактори підвищення трудової активності населення в умовах НТП /Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. - Умань, 1987.

4. Костюк В.С. Проблеми якості робочої сили в умовах НТП /   Тези доповідей конференції молодих вчених. Дніпропетровськ, 1988.

5. Костюк В.С. Дискусійні клуби - важлива форма виховної роботи // Проблеми виховної роботи в вузі. - Умань, 1989.

6. Костюк В.С.Колоквіум по політичній економії - важлива форма організації навчального процесу // Проблеми викладання суспільних наук - Умань, 1990.

7. Костюк В.С.Трудова активність і демократизація господарського життя в країнах – членах РЕВ // Питання політичної економії, Київ, 1990.

8. Костюк В.С. Трудова  активність  і   демократизація   господарського  життя  //  Матеріали міжнародної наукової конференції - Бидгощ, 1990. /на польській мові/
9. Костюк В.С. Міжнародний досвід підвищення трудової активності // Питання політичної економії. Київ, 1993.

10. Костюк В.С. Соціальний захист сільського населення в умовах реформування АПК/Тези доповідей науково-практичної конференції - Черкаси, 1994.

11. Костюк В.С. Аграрна реформа і проблеми мотивації сільськогосподарських працівників//Гуманізація та гуманітаризація вищої сільськогосподарської освіти. 36. наук, праць.-Умань, 1996.

12. Костюк В.С.Проблеми мотивації селянської праці в рослинництві / Збірник наукових праць УСГА.-Умань, 1998.

13. Костюк В.С.Соціальна політика на селі в умовах реформування АПК // Використання ресурсів АПК в умовах формування ринкової економіки. — Умань, 1998.

14. Костюк B.C., Бержанір А.Л., Чернова І.О. Проблеми соціальної захищеності трудівників села в умовах реформування АПК // 36. наук, праць - Умань, 2000. -

15. Гладка    Т.В.,    Костюк    B.C.    Україна    в    контексті    глобальної модернізації:   соціокультурний   аспект   /   Десять   років   незалежності. Матеріли науково-практичної конференції. - Київ, 2001

16. Костюк B.C., Жаворонкова Г.В. Проблеми підготовки фахівців для органів регіонального управління / Десять років незалежності. Матеріли науково-практичної конференції. - Київ, 2001

17. Костюк B.C. Гладка Т.В. Соціально-економічні проблеми міграції української робочої сили до Росії //Україна Росія: історія та сучасність: Матеріали міжн. наук.-практ. конф.. - Умань. 2003.

18. Костюк B.C. Зона вільної торгівлі Україна - Росія: бути чи ні? // Україна Росія: історія та сучасність: Матеріали міжн. наук.-практ. конф.. - Умань. 2003.

19. Костюк  B.C.   Соціальна   відповідальність   бізнесу   в   Україні   /  Україна: перспективи розвитку до 2015р. 36. наук, праць - Київ, 2003.

20.    Костюк B.C. Гладка Т.В. Ринок і духовність: особистісний вимір/ Проблеми суспільно-політичних, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі:  наук.праць. Умань. - 2004.

21.Костюк В., Костюк Я. Соціальна відповідальність бізнесу як результат формування підприємницької культури // Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення: Матеріали II міжнародної наукової конференції. -
Тернопіль, 2004.

22.     Костюк   B.C.,   Гладка   Т.В.   Методологічні   засади   формування   соціальної відповідальності  бізнесу  в  Україні/ 36.  наук,  праць.  Методологія  і  методика підготовки фахівців в аграрних ВНЗ. - Умань, 2004.С.96-105. у.д.а. 0,5.

23.   Костюк B.C., Пахольчук І.С.   Мовний фактор  у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України / Зб.наук. праць. - Львів.- 2005.

24.Костюк B.C. Морально-духовні аспекти розвитку ринкових відносин в Україні// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 травня 2005 року. - м.Київ. - 2005. у.д.а. 0,2

25.Костюк B.C. Роль соціального захисту населення в становленні економічної рівності членів суспільства// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 травня 2005 року.- м. Київ. - 2005. у.д.а. 0,2.

26.Костюк B.C., Мінченко Г.С. Необхідність та шляхи подолання бідності сільського населення/ Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 червня 2005 p., -Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ", 2005. С.109 - 111. у.д.а. 0,2.

27.Костюк B.C., Мінченко Г.С. Подолання бідності сільського населення//3б. наук, праць.- Черкаси.- 2005. 0,3 д.а.

28.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мікченко Г.С. Соціальний захист населення як фактор економічної рівності. Прага. 2005.

29.Костюк В., Костюк Я.Удосконалення фінансової системи охорони здоров'я України в умовах європейської орієнтації //Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій. Вінниця, 2006.

30.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мінченко Г.С. Роль соціального захисту населення у становленні економічної рівності членів суспільства// Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Україна наукова", Київ, 2006

31.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мінченко Г.С. Ринкові перетворення і духовна культура особистості// Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми сучасної науки", Київ, 2006

32.Костюк B.C. Роль соціального захисту населення у становленні економічної рівності членів суспільства//Матеріали наукової конференції, Умань, 2006.
33..Костюк B.C. Соціальний захист та його вплив на рівень матеріального достатку// зб. наук праць, Тернопіль, 2006.

34. Костюк B.C. Соціальні гарантії як основа демократії// Матеріали У Міжнародної наукової конференції „ XXІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія". Київ, 2006

35.Костюк В.Забезпечення соціальних гарантій як найважливішої ознаки демократичної держави //Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ,2007.

36. Костюк B.C.,Гладка Т.В.,Мінченко Г.С. Соціальна політика як фактор людського розвитку// Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції „Українська наука в мережі Інтернет", Київ, 2007.

37.Костюк В. Забезпеченість населення житлом - важливий напрям соціального захисту населення//Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Умань, 2007.

38.Костюк B.C. Охорона здоров'я як фактор розвитку людського капіталу// Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції „ XXІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія". Київ, 2007.

39.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мінченко Г.С. Етика здорового образу життя як гарант національного самозбереження// Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції „ XX І століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія". Київ, 2007.

40.Костюк В.С.,Гладка Т.В. Морально-духовні аспекти формування молодого спеціаліста // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Камянець-- Подільський, 2007.

41.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мінченко Г.С. Соціальне відродження села і розвиток сільських територій//Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 13-14 листопада 2007 року).

42.Костюк B.C. Реформування охорони здоров'я   України в умовах європейської орієнтації//Nauki ekonomiczne. Tom IX. Flock. 2008. - С. 193-198

43.       Костюк    B.C.,    Мінченко    Г.С.         Культурологічні    аспекти    тендерної рівності//„Гендерний вимір українського суспільства." Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 15 квітня 2008 р / За ред. I.I. Шупик. Полтава: АДАЛ, 2008. - С. 8-12.

44.    Костюк B.C. На шляху до європейських стандартів соціальних та економічних прав людини// Проблеми суспільно-політичних, гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін в аграрному вузі: За наук. ст. Випуск 4 / За ред. доктора соціологічних наук, професора A.M. Шатохіна - Умань. 2008. - С 42-45.

45.        Костюк    B.C.    Соціальний    захист    населення    як    найважливіша    ознака громадянського     суспільства//     Матеріали     науково-практичної     конференції: „Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні". 6-7 червня 2008 р. - Умань. 2008. - С. 70-72.

46.Костюк B.C. Морально-духовний фактор у контексті трансформаційних процесів в  Україні//  Збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції „Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст". 20-22 березня 2008 р. - Вінниця. - ВІЕ ТНЕУ. - 2008. - С. 230-235.

47. Костюк    B.C.    Соціальний   захист   населення   як   найважливіша   ознака громадянського суспільства// Gospodarka w wamnkach integracji europejskiej. Plock.-2008.

48.Костюк В.С. Соціальний аспект євро інтеграційної стратегії України// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали 3 міжнародної науково-практичної конференції. Умань. - 2009.    

49. Костюк В.С. Інвестиції в людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності країни//Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції „Аспекти      стабільного      розвитку      економіки в умовах ринкових відносин", 17-18 травня 2012р.  -Умань: Видавець „Сочінський", 2012

50. Костюк В.С. Роль експорту в економічному зростанні країни//Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції „Аспекти      стабільного      розвитку      економіки в умовах ринкових відносин", 16-17 травня 2013р.  -Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві", 2013. – Ч.1.-140с.

51.Бунич Д., Костюк В.С. Проблеми поліпшення інвестиційного клімату України // Матеріали 4 Всеукраїнської заочної наукової конференції „Актуальні питання сучасної економіки ", 24 грудня  2012р.  -Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві", 2012. – Ч.2.-196с.

52. Костюк В.С.Соціальні аспекти європейської інтеграції// Матеріали 5 Всеукраїнської заочної наукової конференції „Актуальні питання сучасної економіки ", 24 грудня  2013р.  -Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві", 2013. – Ч.2.-196с.

53.Костюк В.С. Соціально-правовий вимір європейської інтеграції: досвід для України /Всеукраїнська науково-практична конференція «Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 22 листопада 2013,Київ – 2013

54.Костюк В.С. Міжнародна торгівля як фактор економічного зростання країни // Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Ч.1.- С.102-104.

55. Костюк В.С. Європейський досвід фінансування охорони здоров’я // Матеріали 9 Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015 р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015.-С.84-86.

56. Костюк В.С. Сучасні міграційні проблеми Європи // Матеріали 7 Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (24 грудня 2015 р.).  Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – Ч.1.- С.68-69.

57. Костюк В.С.Європйський досвід соціальної підтримки сімей з дітьми// Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 21-22 квітня 2016 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч.1.- С.142-144.

58. Костюк В.С.Фінансування охорони здоровя: зарубіжний досвід/ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери» 26 травня 2016р. м.Умань

59.Костюк В.С. ВПЛИВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ НА АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО\Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Економічні перспективи підприємництва в Україні], (26–27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь) : у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – 662 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 101).C.475-478.

60.Костюк В.С. Вплив окремих факторів на формування здоров’я нації/ «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»:зб. наук. статей за матеріалами  міжнародних науково-практичних  конференцій/ М-во освіти і науки Унраїни, Уманський НУС. - Умань: Видавець «Сочінський», 2017.-С.138-142.

61. Костюк В.С. Особливості соціальної політики при зміні демографічної структури населення/Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017.-С.51-53

62. Костюк В.С. Сучасні тенденції  зовнішньоторговельної діяльності України/Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики: Матер.Всеукр. наук-практ. конфер.,присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня2016р. - Умань: Видавець «Сочінський», 2016.-С.79-81.

63. Костюк В.С.Регіональні аспекти соціального захисту населення/ Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики: Матер.Всеукр. наук-практ. конфер.,присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016р. - Умань: Видавець «Сочінський», 2016.-С.81-83.

64.Костюк В.С. Тарифна квота у торгівлі між Україною  та ЄС/Актуальні питання сучасної економіки: матер. 8 Всеукр. наук. конф.., 24 грудня 2016 р.- - Умань: Видавець «Сочінський», 2016.-С.75-77.

65.Костюк В.С. Вплив зони вільної торгівлі Україна-Європейський  Союз на аграрне виробництво / Костюк В.С. //  «Економічні перспективи підприємництва в Україні» : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Ірпінь, УДФСУ, 26-27 жовтня 2017 р.

66.Костюк В.С. Медичне страхування в системі реформування охорони здоров'я / Костюк В.С.  //  «Фінансові інструменти регіонального розвитку»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 10 жовтня 2017 р.

67.Костюк В.С. Український протекціонізм на ринку праці / Костюк В.С. // «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2018  – С.51-53.

68.Костюк В.С. Сучасні тенденції аграрного виробництва в умовах європейської інтеграції / Костюк В.С. // «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Херсон, 10 листопада 2017 р.

69.Костюк В.С. Соціальна відповідальність та її екологічна компонента / Костюк В.С. // Матеріали науково-практичної конференції проекту «Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство: вплив на розвиток держави та нації» ( м. Умань, 16-17 листопада 2017 року)

70.Костюк В.С. Екологічна компонента в контексті соціальної відповідальності бізнесу// Матеріали 9 Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» ( м. Умань, 22 грудня 2017 року)

71.Костюк В.С. Ретроспектива розвитку соціальної відповідальності українського бізнесу//Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» 30 листопада 2018 р. – Харків.-С.89-92.

72.Костюк В.С. Гендерна складова соціального захисту населення/ Матеріали 13 міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019.-С.42-45.

73.Костюк В.С.Рівень та якість життя в характеристиці  економічного добробуту/ Актуальні питання сучасної економіки, матеріали 9 Всеукраїнської наукової конференції, 22грудня 2018 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2018, С.52-54.

74.Костюк В.С.Социальная политика в условиях изменения демографической структуры населения /Современная аграрная экономика: наука и практика.- Горки.-БГСХА. 2019.- С.110-116.

75.Віра Костюк РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ/VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики»  29 жовтня 2020 року м. Полтава.С.122-124

76. Костюк В.С. Теоретичні засади розвитку соціально-економічного потенціалу муніципального комплексу/ Актуальні питання сучасної економіки, матеріали 10 Всеукраїнської наукової конференції, 22грудня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2019, С.52-54.

77. Костюк В. Концентрація фінансових ресурсів на пріоритетах  розвитку муніципальної економіки. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів». 22-23 червня 2020р.Херсон.

78.Костюк В.С. Охорона здоров’я як пріоритет соціального розвитку муніципальної економіки/Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22жовтня 2020р. Полтава. 2020р.

79.Костюк В.С.  Міжнародний досвід розвитку муніципальної економіки/ Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань : УНУС, 2021. С.63-66.

80.Костюк В.С. Нерівність у сучасному світі / Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. https://itta.org.ua/koferencia-13-10-21/                                                                                                                                 

81.Костюк В.С. Теоретичні основи трансформаційних перетворень в Україні/Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції, 21 грудня 2020 р. Умань.: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С.26-29.

82.Костюк В.С.,Роїк Н.П. Домогосподарство: економічна функція та її вплив на добробут/ Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 21 жовтня 2021р.) / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАУ, 2021.  С.110-114.

83. Костюк В.С. Вплив грошових переказів трудових мігрантів на доходи домогосподарств Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 21 грудня 2021 р. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021.С.35-37.

 Підручники, посібники з грифом МОН України

1.Костюк В.С,  Андрющенко  А.М.,  Борейко  І.П.  Економічна теорія: Навч. пос.- К.:  Центр учбової літератури, 2009. - 282 с.

2. Економічна теорія:    Навчальний посібник [Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С., Кримковський Р. Б., Мудрак Р. П., Пенькова О. Г., Фицик Л. А.]. Київ: «Центр учбової літератури», 2009. 518 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-2090 від 28.11.2007).

3.Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України/ кол.авторів [заг.редакція М.Я.Азаров]. – К.: Міністерство фінансів України, Т.3. 2010. – 516с.

4.Податкова система України: навчальний посібник/за заг.ред. М.Я.Азарова. - К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. -656с.

5.Економічна теорія : навч. посібник; вид. 2-ге допов. та перероб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. – Умань: Сочінський, 2018, 617с.

 Монографії

1.Костюк B.C., Мальований М.І.   Пенсійне забезпечення сільських жителів: проблеми та перспективи/ Кол.мон. Ринкова трансформація економіки АПК.- Харків, 2002р

2.Костюк В.С.,Гладка Т.В.,Мінченко Г.С.   Морально-духовні аспекти розвитку ринкових відносин в Україні / Кол.мон. Тенденції і пропорції розвитку економіки України. За ред. В.Ф.Беседіна.- К.: КНЕІ - 2005. - С.212 - 217. у.д.а. 0.3.

3.Костюк B.C., Гладка Т.В.,Мінченко Г.С. Благодійність і підприємництво: Україна в контексті світового досвіду// Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання. Колективна монографія. / За ред. В.Ф.Беседіна,
А.С.Музиченка.- К.: НДЕІ-2005. 0,4 д.а.

4.Костюк В.С Костюк Я.Ю. Соціальні проблеми українського села в умовах європейської орієнтації // Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання. Колективна монографія. / За ред. В.Ф.Беседіна, А.С.Музиченка.- К.: НДЕІ-2005. 0,4 д.а.

5.Костюк B.C. Реалізація соціальних гарантій як  фактор розвитку сільських територій// Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів: колективна монографія / Відп. ред. В.Д. Бесідін., А.С. Музиченько. - К.: НДЕІ, - 2008 - С 50-55.

6.Костюк В.С.Реформування охорони здоров’я     сільських жителів в умовах європейської орієнтації //Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України. /Під ред. М.Я.Дем’яненка, М.Й.Маліка.- Умань: СПД Сочінський. 2009.

7.Костюк В.С.  Ефективна соціальна політика як загальна ідея і принцип громадянського суспільства // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні. Колективна монографія. - Умань: Видавець „Сочінський", 2009.

8.Костюк В.С. Інвестиції в людський капітал як чинник соціально-економічного розвитку//Сучасні      аспекти      стабільного      розвитку      економіки:      Колективна      монографія      за ред. О.О.Непочатенко, П.К.Бечка. -Умань: Видавець „Сочінський", 2010.-С.194-199.

9.Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України/ кол.авторів [заг.редакція М.Я.Азаров]. – К.: Міністерство фінансів України, Т.3. 2010. – 516с.

10.Костюк В.С.Роль експорту в економічному зростанні країни//Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур/ Під ред.. д.е.н., професора О.О.Непочатенко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві", 2013. -308с.

11.Костюк В.С. Загальні риси зовнішньоторговельних зв’язків України //Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності/Під ред.. д.е.н. професора Ю.О.Нестерчук. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Ч.1.- С.86-90.

12.Костюк В.С. Соціальні аспекти європейської інтеграції//Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика /Під ред..д.е.н., професора О.О.Непочатенко.- Умань, «Візаві», 2014.-С.118-123.

13. Костюк В.С. Перспективи  запровадження соціальних стандартів ЄС в Україні//Соціально-економічні засади розвитку економіки України:кол.моногр.:в 2 ч. Ч.1/ Під ред.. д.е.н., професора О.О.Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський", 2016.-С.140-145.

14. Костюк В.С. Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз: перші результати/Розвиток підприємництва в Україні:теорія,методологія та практика/Під ред.. д.е.н., професора О.О.Непочатенко.- Умань: Видавець «Сочінський», 2017.-С.34-39.

15.Костюк В.С Cоціальна відповідальність українського бізнесу: історичний аспект//Агропромисловий розвиток України: теорія,методологія та практика/ Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2018. – С.186-190.

16. Костюк В.С. Модернізація системи соціального захисту  в умовах зміни демографічної структури населення // Розвиток підприємництва в Україні: теорія,методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2017. – С.34-39.

17.Костюк В.С. Рівень та якість життя в характеристиці  економічного добробуту//Соціально-економічні засади формування економічної системи України:кол.моногр.:в 2 ч. Ч.1/ За ред.. д.е.н., професора О.О.Непочатенко. – Умань: Видавець „Сочінський М.М.", 2019 -С.27-33.

18. Костюк В.С. Національні особливості українського протекціонізму на ринку праці./Стан та умови розвитку економіки в Україні: теорія, методологія, практика.  Кол.монографія. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.» 2018 – с.35-43.

19.Костюк В.С.Розвиток муніципального комплексу як основа зростання української економіки/Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України. .  Кол.монографія. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.» 2020 – с.15-21.

 Методичні рекомендації

 

1.Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка» для студентів факультетів економіки і підприємництва та менеджменту  [Мудрак Р.П., Костюк В.С., Редько М.М., Середа Г.І., Фицик Л.А., Андрющенко А.М.]. Умань: редакційно-видавничий центр Уманської ДАА, 2001. 10 с.  

2.Методичні вказівки до  виконання курсової роботи з економічної теорії для студентів факультету економіки і підприємництва напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030507 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» [Костюк В.С., Бурляй А.П., Мудрак Р.П., Кримковський Р.Б. та ін.       ]. Умань: редакційно-видавничий центр Уманського НУС, 2010. 24 с.  

3.Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» [Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 43 с.

4.Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «спеціаліст» спеціальності 051 «Економіка» [Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 55 с.

5.Методичні рекомендації з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» [Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 54 с.

6.Костюк В.С. Методичні рекомендації для для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Соціальна політика та соціальна   відповідальність» для студентів денної форми навчання спеціальностей  051 –економіка; 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 075 -  маркетинг;071 – облік і оподаткування ; 072 - фінанси, банківська справа та страхування,    2017 р. Умань: УНУС. 51 с.

7.Костюк В.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Соціальна політика та соціальна відповідальність» для студентів  заочної форми навчання спеціальностей 051 –економіка; 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 075 -  маркетинг;071 – облік і оподаткування ; 072 - фінанси, банківська справа та страхування,    2017 р. Умань: УНУС. 51 с.

8.Костюк В.С. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Соціальна політика та соціальна відповідальність» для студентів денної форми навчання спеціальностей  051 –економіка; 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 075 -  маркетинг;071 – облік і оподаткування ; 072 - фінанси, банківська справа та страхування,    2017 р. Умань: УНУС. 51 с.

9.Костюк В.С. Методичні рекомендації для для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Муніципальна економіка» для студентів денної форми навчання спеціальностей  051 –економіка.-  2017 р. Умань: УНУС. 21 с.

10.Костюк В.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Муніципальна економіка» для студентів  заочної форми навчання спеціальностей 051 –економіка. - 2017 р. Умань: УНУС. 20 с.

11.Костюк В.С. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Муніципальна економіка» для студентів денної форми навчання спеціальностей  051 –економіка. - 2017 р. Умань: УНУС. 22 с.

12.Методичні рекомендації для проходження виробничої (переддипломної) практики  для студентів факультету  економіки і підприємництва спеціальності 051 «Економіка» Освітній рівень  другий (магістерський). 2018,Умань: УНУС. 51 с. 

13.Костюк В.С. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і економіка» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 051 Економіка. Умань, 2021. 27 с.

14.Костюк В.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Людина і економіка» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 051 Економіка. Умань, 2021. 12с.

15.Костюк В.С. Методичні матеріали, завдання і вказівки для виконання контрольних робіт  з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 051 Економіка. Умань, 2021. 27 с.

16.Костюк В.С. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 051 Економіка. Умань, 2020. 28 с.

17. Костюк В.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 051 Економіка. Умань, 2020. 18с.

18. Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» для студентів факультету економіки і підприємництва [Осіпова А.А., Костюк В.С. Умань: редакційно-видавничий центр УНУС, 2021. 28 с.