+38 (04744) 3-22-26
Меню

Осіпова Алла Анастасіївна

Осіпова Алла Анастасіївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: викладач
Email: 1207alla@udau.edu.ua

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я по батькові 

Осіпова Алла Анастасіївна

Посада

викладач кафедри економіки

Освіта

1. Уманський державний аграрний університет, 2007 р.

Спеціаліст з фінансів, диплом ЕР № 32612302, 21 червня 2007 р.

2. Уманський національний університет садівництва, 2016 р.

Спеціаліст з садово-паркового господарства, диплом С16 № 063016, 30 червня 2016 р.

 Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, 2021 р., спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством,

диплом: ДК №058762

Тема дисертаційного дослідження

Державне регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва

Останнє підвищення кваліфікації

ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 16051648 від 16.05.2019 р. 

Нагороди, звання

Грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради (04.09.2019 р. № 527)

Профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4wNZLUUAAAAJ

Scopus ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57362106700

Web of Science ResearcherID ABG-5116-2021
ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5330-3676

Стаж роботи

Загальний – 10 років

Педагогічний –  3 роки

Дисципліни, що викладає

«Економічна теорія», «Політична економія», «Державне регулювання економіки»,

«Бізнес-планування», «Бізнес-планування та управління проєктами»

Тема дослідження

Державне регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ТА/АБО ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН 

 1. Осіпова А.А. Стан та перспективи державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Вісник ХНАУ: Сер. Економіка АПК і природокористування. Харків. 2009. Вип. 12. С. 448–453.
 2. Осіпова А.А. Зарубіжний досвід державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств України. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Чернівці. 2010. № 2 (19). С. 277–285.
 3. Осіпова А.А. Перспективи зобов’язань України щодо скорочення бюджетної підтримки сільського господарства у зв’язку зі вступом до СОТ. Економічний простір. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Дніпро. 2010. № 44/2. С. 115–120.
 4. Осіпова А.А. Напрями державної підтримки сільськогосподарського виробництва та її вплив на конкурентоспроможність продукції на світовому ринку. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Донецьк: ДонДУУ. 2009. С. 108–114.
 5. Осіпова А.А. Напрями державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» 2020. №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5883
 6. Осіпова А. А. Ефективність інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7975 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.61
 7. Осіпова А.А. Державна підтримка як інструмент стабілізації розвитку тваринництва в Україні. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч.2. С. 84–103. URL: http://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/6.pdf
 8. Осіпова А.А. Аналіз результативності державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». 2020. Вип. 38. С. 37–41. URL: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7767
 9. Мальований М.І., Осіпова А.А. Кредитні аспекти державної підтримки сільськогосподарського виробництва України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 4. С.  96–102. URL: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7789
 10. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 6268. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447
 11. Осіпова А.А. Моделі системного формування та реалізації державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 97. Ч.2. С. 143–156. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/97/13.pdf
 12. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185
 13. Смолій Л.В., Костюк В.С., Осіпова А.А. Тенденції трансформації міжнародного бізнесу під впливом  глобалізації. Економіка та суспільство. 2021. № 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/671
 14. Бурляй А.П., Костюк В.С., Смолій Л.В., Осіпова А.А. Сучасні теорії економічного розвитку: соціальні аспекти. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Вип. 98. Ч.2. С. 221–231. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/21.pdf
 15. Мудрак Р.П., Ревуцька А.О., Осіпова А.А., Пархоменко Л.А. Макроекономічна нестабільність – безробіття. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 99. Ч.2. С. 103–115. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/99/99.2/10.pdf
 16. Пархоменко Л.А., Фротер О.С., Осіпова А.А. Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу в контексті розвитку економічної думки. Інфраструктура ринку. 2021. № 62. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/62_2021/3.pdf 
 17. Осіпова А.А. Основи бізнес-планування сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 99. Ч.2. С. 319-326. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/99/99.2/31.pdf 
 18. Пархоменко Л.А., Фротер О.С., Осіпова А.А. Сучасний розвиток економічної думки в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 35. URLhttps://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-38

Праці, що індексуються у базах Scopus, Web of Science Core Collection та інших базах

       1. Lesia Barabash, Alla Osipova, Irina Korman, Natalia Olyadnichuk and Oksana Froter, «Strengthening the Financial Components of State Regulation of Agricultural Production in Ukraine». Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4–5 November 2020, Granada, Spain, p 7999-8014 (Web of Science).

       2. Barabash, L., Malovanyi, M., Osipova, A. (2021, March). Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 04001). EDP Sciences. Barabash L., Malovanyi M., Osipova A. Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production //SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. Т. 100. С. 04001. URL:  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7769 (Web of Science).

       3. N. Savina, Y. Sribna, N. Pitel, L. Pаrkhomenko, A. Osipova and V. Koval Energy management decarbonization policy and its implications for national economies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled. 2021. 915(1), 012007. doi:10.1088/1755-1315/915/1/012007 URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012007/pdf  (Scopus).

 

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Осіпова А.А. Напрями державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Ефективність бізнесу в умах трансформаційної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Сімферополь, 2009. Т 1. С. 234–236.
 2. Осіпова А.А. Необхідність державної підтримки сільськогосподарського виробництва України. Розвиток аграрного виробництва в умовах світової аграрно-економічної кризи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. Київ: Інститут аграрної економіки, 2009. С. 82–84.
 3. Осіпова А.А. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Умань: Уманський НУС, 2009. С. 80–81.
 4. Осіпова А.А. Напрямки підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на світовому ринку. Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Миколаїв, 2009. Ч.ІІ. С. 126–128.
 5. Осіпова А.А. Зарубіжний досвід державної фінансової підтримки сільського господарства. Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. Тернопіль, 2010. Ч.2. С. 88–89.
 6. Осіпова А.А. Перспективи зобов’язань України щодо скорочення бюджетної підтримки сільського господарства відповідно до вимог СОТ. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф. Умань: Уманський НУС, 2010. С. 50–52.
 7. Осіпова А.А. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Умань: Уманський національний університет садівництва, 2011. С. 50–51.
 8. Осіпова А.А., Осіпов М.Ю. Топіарне мистецтво в сучасній ландшафтній архітектурі. Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Умань, 18 лют. 2016). Умань, 2016. С. 70–71.
 9. Осіпова А.А., Осіпов М.Ю. Екологічний менеджмент і організація моніторингу при проектуванні об’єктів ландшафтної архітектури. Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство: вплив на розвиток держави та нації: матеріали наук.-практ. конф. (Умань, 22 лист. 2017). Умань, 2017. С. 13–15.
 10. Осіпова А.А. Зарубіжний досвід провадження державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали 13 Міжнар. наук.-практ. конф. Умань, 2019. С. 71–73.
 11. Осіпова А.А. Теоретичні основи функціонування державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: зб. матеріалів 13 Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон, 2019. С. 123–126.
 12. Осіпова А.А. Сутність державної підтримки та державного регулювання сільськогосподарського виробництва. Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., приуроченої 175-річчю Уманського НУС. Умань, 2019. С. 127–129.
 13. Осіпова А.А. Розвиток поглядів на сутність дефініції «державна підтримка». Економіко-правові детермінанти розвитку агропромислового комплексу: матеріали Міжнар. наук.-практ. круглого столу. Умань, 2019. С. 50–53.
 14. Осіпова А.А. Сучасні напрями державної фінансової підтримки аграрного сектору. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2020. С. 226–299.
 15. Осіпова А.А. Форми реалізації державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні. The 3 th international scientific and practical conference «Man and environment, trends and prospects». Tokyo, Japan. 2020. С. 41–45.
 16. Осіпова А.А. Принципи державної підтримки сільськогосподарського виробництва. The IX th International scientific and practical conference «Actual aspects of development in the context of globalization» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. С. 261–264.
 17. Осіпова А.А., Барабаш Л.В. Оцінка механізму державної підтримки аграрного сектору економіки України. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. Одеса: ОНЕУ, 2020. С. 107–111.
 18. Осіпова А.А. Проблемні питання діяльності аграрного сектору в сучасних умовах. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. Херсон: ХДАУ, 2020. С. 130–132.
 19.  Осіпова А.А. Механізми реалізації державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 12–15.
 20. Осіпова А.А. Напрями підвищення ефективності державної підтримки тваринництва в Україні. Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф. Ч.1. Умань: Уманський НУС, 2020. С. 154–157.
 21. Осіпова А.А. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва України в умовах функціонування в складі СОТ. Матеріали Всеукр. наук. конф. Молодих учених у науково-педагогічних працівників. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 57–60.
 22. Осіпова А.А. Державна підтримка агрострахування у сучасних умовах. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Херсон: ХНТУ, 2020. С. 194–196.
 23. Осіпов М.Ю., Осіпова А.А. Фінансовий механізм підтримки інновацій у лісовому господарстві. Інтенсивні технології в садово-парковому господарстві: зб. матеріалів наук.-практ. Інтернет конф. Умань: Уманський НУС, 2020. С. 21–26.
 24. Осіпова А.А. Модель реалізації державної підтримки сільськогосподарського виробництва США. Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: зб. тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2020. С. 17–20.
 25. Осіпова А.А. Податкові аспекти державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Економіка в контексті глобальних змін суспільства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: ВО «Перспектива», 2020. С. 28–30. 
 26. Осіпова А.А. Кредитування як перспективний напрям державної підтримки сільськогосподарських виробників. Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч.1. С. 33–35. 
 27.  Осіпова А.А. Державне регулювання зайнятості сільського населення. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). ПДАА, 2020. С. 218–222.
 28. Осіпова А.А. Державне регулювання як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: зб. тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з дистанційною участю (м. Херсон, 11 листопада 2020 р.).Т. 1. ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 55–57.
 29. Осіпова А. Державне регулювання в кризовий період як вектор розвитку сільськогосподарського виробництва. Socially competent management of corporations in a behavioral economy: Collection of scientific papers / resp. ed. Ondrej Mikulaš, Kostiantyn Pavlov, Karol Viktor, Olena Pavlova, Ladislav Viera, Liudmila Shostak, Anton Milan, Alla Lyalyuk. European institute of further education, Podhájska, 2021. Chapter I. P. 180–182.
 30. Осіпова А.А. Державне регулювання в кризовий період як вектор розвитку сільськогосподарського виробництва. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 18 лютого 2021 року). Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2021. С. 193–195.
 31. Осіпова А.А. Фінансові стимули спонукання інвестиційної активності в сільському господарстві. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 21 квітня 2021 р.). ПДАУ, 2021. С. 279–284.
 32. Осіпова А.А. Державне регулювання сільського господарства як інструмент підвищення його ефективності. Стратегія інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва: глобальні виклики продовольчої безпеки та змін клімату : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного форуму, 27-28 травня 2021 р., м. Миколаїв. 2021. С. 194–197.

Публікації в інших виданнях

 1. Осіпова А.А. Необхідність державної підтримки сільськогосподарського виробництва України. Сучасні аспекти стабільного розвитку економіки: колективна монографія. Умань: Уманський НУС, 2010. С. 156.
 2. Осіпова А.А. Використання зарубіжного досвіду державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств в Україні. Актуальні питання розвитку сучасної економіки: колективна монографія. Умань: Уманський національний університет садівництва, 2011. Ч.1. С. 279–282.
 3. Осіпова А.А. Еволюція та сутність державного регулювання аграрного сектору економіки. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колективна монографія. Умань, 2019. С. 140–144.
 4. Осіпова А.А. Лізинг як перспективний фінансовий інструмент розвитку сільського господарства. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія та практика: колективна монографія. Умань, 2020. С. 197–202.
 5. Осіпова А.А. Агрострахування як складова державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Polish journal of science. № 31, 2020. С. 35–40.
 6. Осіпова А.А. Державна підтримка підприємництва на селі як окремий вид соціальної політики. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: колективна монографія. Рівне: НУВГП, 2020. С. 26–36.
 7. Барабаш Л.В., Осіпова А.А. Стан екологічного оподаткування в Україні та напрями його оптимізації. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень: монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 41–48. URL: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8097
 8. Осіпова А.А. Результати реалізації діючого в Україні механізму державного регулювання сільськогосподарського виробництва: Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень : монографія. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 104–110. URL: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8685
 9. A.P. Burliai, O.L. Burliai, Yu.O. Nesterchuk, I.I. Cherneha, S.Yu. Sokoliuk, A.A. Osipova. Minimization of environmental risks in crops cultivation // Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11 (3) Р. 296–304. URL:http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8494

 Навчально-методичні праці 

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / В.С. Костюк, О.С.Фротер, А.А. Осіпова. Умань, 2019.
 2. Осіпова А. А., Пархоменко Л. А. Методичні вказівки для проведення семінарських і практичних занять з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Умань: Уманський НУС, 2020. 55 с.
 3. Осіпова А. А., Фротер О. С. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Умань: Уманський НУС, 2020. 50 с.