+38 (04744) 3-22-26
Меню

Ревуцька Алла Олександрівна

Ревуцька Алла Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: revutskaya.alla@ukr.net

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Ревуцька Алла Олександрівна

Посада

Доцент кафедри економіки

Освіта

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2001 рік.

Спеціальність: дошкільне виховання.

Кваліфікація: вихователя дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання.

Диплом спеціаліста: ЕР №16228881 від 12 червня 2001р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2002 рік.

Спеціальність: дошкільне виховання.

Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

Диплом магістра ЕР №21027443 від 14 червня 2002р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2004 рік.

Спеціальність: фінанси

Кваліфікація: економіст.

Диплом спеціаліста: ЕР №25579347 від 11 червня 2004 р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, 2015 р., спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Диплом ДК № 027979 від 28 квітня 2015 року.

Тема дисертаційного

дослідження

Трансформація відносин власності в аграрному секторі економіки

Вчене звання

Доцент. Атестат АД №000586 від 01 лютого 2018 року.

Останнє підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: № ПК 01597997\00168-18 від 16 лютого 2018р.

Профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZCQ4uL0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Scopus ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56993766700

Web of Science ResearcherID

V-1749-2017

ORCID

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3959-2739

Стаж роботи

Педагогічний – 19 років.

Дисципліни, які

викладає

1. Економічна теорія;

2. Національна економіка;

3. Економічна психологія;

4. Психологія бізнесу

5. Стратегічне управління бізнесом

6. Інтелектуальна економіка

Тема наукової

роботи

Розвиток ринкового механізму аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації

 АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ТА/АБО ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ,

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз

Scopus і/або Web of Science Core Collection

1. Ревуцька А.О.,  Пенькова О.Г., Котвицька Н.М. Пріоритети державної підтримки розвитку зерновиробництва в Україні. -  Економічний часопис – ХХІ,  2015. № 7-8 (1) С. 28-32 (Scopus).

2. Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Котвицька Н.М. Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій. Актуальні проблеми економіки. 2016.  № 11. С. 107-117 (Scopus).

3. Ревуцька А.О., Смолій Л.В.,  Новак І.М. Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи.  Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 247-258  . URL : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2018/1/247-258. (Web of Science)

4. Revutska, A., Smoliy, L., , Shchetyna, M., Pivtorak, M., аnd. Prediction Investment Support for Agriculture of Ukraine. Proceedings of the 33th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): 10-11 April 2019, Granada, Spain. URL: https://ibima.org/accepted-paper/prediction-investment-support-for-agriculture-of-ukraine/  (Scopus)

5. Revutska, A., Haidai,O., Danylenko,A., Vuychenko, M., and. Strategic Impact of Investments on Economic Development of Ukraine. Proceedings of the 33th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): November 13-14, 2019, Madrid, Spain URL:https://ibima.org/accepted-paper/strategic-impact-of-investments-on-economic-development-of-ukraine/#  (Web of Science), (Scopus)

6. Revutska, A., Novak I., Demianyshyna O., Ermakov O. Digitalization as a vector of technological changes of Ukraine. International journal of scientific & technology research volume 9, ISSUE 01, January 2020. p.3429-3434  (Scopus)

7. Ревуцька А., Бурляй А., Бурляй О., Смолій Л., Клименко Л. Організаційно-економічні ризики екологізації сільського господарства. Економіка сільського господарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний журнал, 7 (1) 2021р., с.96-114  https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.06 (Web of Science).

 Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Ревуцька А.О. Напрями поглиблення і оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими установами // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 1(32) – К.,2004р. С.56-60
 2. Ревуцька А.О. Українське селянство як дзеркало процесу державотворення / А.О. Ревуцька// Вісник Харківського національного аграрного університету: Збірник наук. праць. Серія «Економічні науки», № 5, 2012р. – С. 278-286.
 3. Ревуцька А.О. Економіко-соціальні засади становлення ринку землі й проблеми його детінізації / А.О. Ревуцька // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва випуск 78, Частина 2 «Економіка» - 2012р. – С. 58-65.
 4. Ревуцька А.О. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств та їх конкурентоспроможність /А.О. Ревуцька // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва випуск 79, Частина 2 «Економіка» – 2012р. – С. 111-120.
 5. Ревуцька А.О. Наукові аспекти ринку землі / А.О. Ревуцька // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва випуск 81, Частина 2 «Економіка» - 2012р. – С. 266-272.
 6. Ревуцька А.О. Корпорація як перспективний напрям розвитку агропромислових підприємств / А.О. Ревуцька // Економічний простір : зб. наук. пр. - № 84. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С.190-200. -ISSN 2224-6282.
 7. Ревуцька А.О. Соціально-економічний розвиток сільських територій та вплив на них агрохолдингізації / А.О. Ревуцька // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. - С. 80-86.
 8. Ревуцька А.О. Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств / А.О. Ревуцька // Економічний аналіз: World Cat (США), CiteFactor (США), Windows Live Academic (Польща), Research Bible (Японія), Open Academic Journals Index (США), Index Copernicus (Польща), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна). - ISSN 1993-0259. – ISSN 2219-4649, зб. наук. праць - Том 15. – № 3. – Тернопіль: 2014. – С.154-162.
 9. Ревуцька А.О., Чернега І.І., Шевченко Н.О. Інтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових підприємств України. Вісник ХНАУ. 2015. № 4. С.196-202
 10. Ревуцька А.О., Котвицька Н.М. Інституціональне забезпечення сталого землекористування: зарубіжний досвід. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №8. Електронний доступ: http://www.global-national.in.ua
 11. Ревуцька А.О. Вплив інтеграційних відносин на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз: World Cat (США), CiteFactor(США), Windows Live Academic (Польща), Research Bible (Японія), Open Academic Journals Index (США), Index Copernicus (Польща), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна). – ISSN 1993-0259. – ISSN 2219-4649, зб. наук. Праць. 2014. Том 15. № 3. С.154-162.
 12. Ревуцька А.О. Трансформація відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ ст. 2016. № 5 С.191-195
 13. Ревуцька А.О. Сучасні агроформування та їхня роль у розвитку аграрної сфери економіки України. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Т. 22. – Вип. 3(56). – Серія «Економіка». 2017. С. 58-62.
 14. Смолій Л.В., Ревуцька А.О. Диверсифікація діяльності сільськогосподaрських підприємств як інструмент підвищення їх інвестиційної привaбливості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. № 22. URL: www: global-national.in.ua
 15. Смолій Л.В., Ревуцька А.О. Особливості формування стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.2018. Вип. №2 (13). URL: http://easterneurope-ebm.in.ua
 16. Ревуцька А.О., Смолій Л.В. «Забезпечення стійкості фінансового стану переробних підприємств АПК на основі оптимізації структури капіталу» // Наук. зб. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури «Східна Європа: економіка, бізнес та управління», випуск 3(20), 2019р., с. 348-356.
 17. Ревуцька А.О., Смолій Л.В. Сучасний стан і розвиток сільськогосподарської кооперації в контексті глобалізації: зарубіжний досвід для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство, випуск 25, частина 2, 2019., с. 87-91
 18.  Ревуцька А.О., Фротер О.С. Ефективність функціонування аграрних формувань як джерело їх соціальної відповідальності. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 95 Частина 2 2019, с. 185-197.
 19. Ревуцька А.О. Організаційно-економічний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України. Збірник наукових праць Уманського НУС, Вип. 96, 2020, С. 68-75.
 20. Ревуцька А.О., Бурляй А.П. Основні напрями державної підтримки екологізації сільського господарства. // Науковий збірник Актуальні проблеми розвитку регіональної економіки.  Вип. 2 N 16 (2020), С. 178-188.
 21. Ревуцька А.О., Бурляй А.П., Смолій Л.В. Стратегія інновацій як засіб управління та розвитку бізнесу підприємства в умовах глобалізації. // Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021р. Випуск 99 Частина 2., с.81-94
 22. Ревуцька А.О. Роль стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку. // Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021р. Випуск 99 Частина 2., с. 28-40
 23. Ревуцька А.О., Цимбалюк Ю.А. Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком бізнесу в кризових умовах господарювання. // Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021р. Випуск 99 Частина 2., с. 59-69
 24. Ревуцька А.О., Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Іваненко О.О. Методичні засади верифікації поняття «конкуренція»: мікроекономічний аспект. // Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021р. Випуск 99 Частина 2., с.18-28
 25. Ревуцька А.О., Мудрак Р.П., Осіпова А.А., Пархоменко Л.А., Макроекономічна нестабільність – безробіття. // Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021р. Випуск 99 Частина 2., С.103-115.

  Статті у наукових закордонних виданнях

 1. Ревуцька А.О., Смолій Л.В Таксономічний аналіз сталого розвитку аграрного сектору економіки України. ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PŁOCKU. NAUKI EKONOMICZNE. Т.18. 2018. С. 125-138.
 2. Revutska A.,  Burliai A., Burliai O., Nesterchuk Y. Features of organic agricultural products functioning in eu and Ukraine // Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. Vol. 8, 2019, no. 2 pp 63-68
 3. Revutska A., Korman I., Tsymbalyuk Y. Fish and seafood market research in Ukraine. // Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. Vol. 8, 2019, no. 2 pp. 78–81

 Матеріали конференцій

 1. Ревуцька А.О. Проблеми відносин власності в аграрному секторі України / А.О. Ревуцька // Наукові дослідження – теорія та експеримент‘2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16-20 травня 2005р.: - Полтава: Вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2005. – Т.8. - С. 82-86.
 2. Ревуцька А.О. Вплив банківського кредитування агропромислових підприємств в процесі трансформації відносин власності / А.О. Ревуцька // Naykiekonomiczne. Tom 6. RWSZ w PLocku – PLOCR 2006 – С. 185-195.
 3. Ревуцька А.О. Оренда і ринок землі в аграрних відносинах / А.О. Ревуцька // Актуальні питання сучасної економіки: Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції 20-21січня 2010р.: Частина І. – Умань: Видавець «Сочинський», 2010. - С. 98-100.
 4. Ревуцька А.О. Особливості формування ринку землі в Україні / А.О. Ревуцька // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2010р.: - Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – Ч.2. - С.81-83.
 5. Ревуцька А.О. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки / А.О. Ревуцька // Актуальні проблеми економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених. 17 листопада 2010р. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – С. 15-17.
 6. Ревуцька А.О. Земельні відносини в ринкових умовах / А.О. Ревуцька // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 18-20 листопада 2010р.: Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2010р. - С.29-31.
 7. Ревуцька А.О. Управління власністю в сільськогосподарських структурах / А.О. Ревуцька // Актуальные вопросы реформирования экономики: Материалы ІІ Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых. 25 ноября 2010г.: Том 2 – Николаев: НУК, 2010. – С. 91 – 93.
 8. Ревуцька А.О. Складові організаційного регулювання земельних відносин у сільському господарстві / А.О. Ревуцька // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2011р.: - Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – Ч.2. - С. 86-88.
 9. Ревуцька А.О. Трансформація земельних відносин до ринкових умов / А.О. Ревуцька // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 15-16 листопада 2011 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський. Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 49 – 52.
 10. Ревуцька А.О. Трансформація інституту власності / А.О. Ревуцька // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. 10-11 лютого 2012р. – Львів у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2012. Ч.І. – С. 23-25.
 11. Ревуцька А.О. Економіко-правове регулювання земельних відносин у сільському господарстві / А.О. Ревуцька// Економічні та загальноосвітні науки. Ч. 2.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. 16 лютого 2012 р.: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2012. – Ч.2. - С. 99-100.
 12. Ревуцька А.О. Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК / А.О. Ревуцька // Перші кроки у науку: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції: 26лютого 2012р. – Том 2. – Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. – С. 344-348.
 13. Ревуцька А.О. Орендні відносини в АПК / А.О. Ревуцька // Розвиток країни в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 15-16 березня 2012р. Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 168-171.
 14. Ревуцька А.О. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку територій сільського господарства / А.О. Ревуцька// Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2012р. – Сімферополь – Саки: ПП «Підприємство Фенікс», 2012. – С. 306-308.
 15. Ревуцька А.О. Державне регулювання земельних орендних відносин / А.О. Ревуцька // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах стабільного розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. 4-5 квітня 2012р.: Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2012. – С. 208-212.
 16. Ревуцька А.О. Соціально-економічні особливості агрохолдингів / А.О. Ревуцька // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 травня 2012р.: - Умань: Видавець «Сочінський», 2012. - С. 62-64.
 17. Ревуцька А.О. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві / А.О. Ревуцька// Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри економіки і менеджменту Красноармійського індустріального інститут ДонНТУ. 20 грудня 2012р.: Т.2. – Донецьк: «Світ книги», 2012. - С.124-128
 18. Ревуцька А.О. Економічна природа власності / А.О. Ревуцька // Економічні та загальноосвітні науки. Частини 2.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. 21 лютого 2013 р.: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2013. – Ч.2. - С. 132-133.
 19. Ревуцкая А.А. Пути обеспечения эффективности управления персоналом сельскохозяйственных предприятий / Ревуцкая А.А., Чернега И.И. // Сборник научных статей: Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов. – М.: Институт деловой карьеры, 2013. С. 19-26.
 20. Ревуцька А.О. Проблеми створення та розвитку сільськогосподарських кооперативів / А.О. Ревуцька // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 травня 2013р.: Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013.- Ч.2. - С. 71-73.
 21. Ревуцька А.О. Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України / А.О. Ревуцька // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 5-6 грудня 2014 р.: Ужгород: видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч.1. – С. 17-20.
 22. Ревуцька А.О., Чернега І.І. Економічні аспекти формування ринку землі в Україні. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» Ч.2, 2016р. - с. 70-72
 23. Чернега І.І., Ревуцька А.О. Стан та проблеми безробіття молоді в Україні. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» Ч.2, 2016 - с. 153-155
 24. Ревуцька А.О. «Становлення сімейного фермерського господарства в Україні: світовий досвід» International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part2,October 31,2016.Leipzig, Germany: Baltija Publishing.272pages. с. 88 - 91
 25. Економічна стійкість та управління підприємством. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва (м. Харків, 30 листопада 2018 року). - Х.: ХНАДУ. - 2018. - с.151-152
 26. Ревуцька А.О. Проблеми розвитку галузі рослинництва в сільськогосподарських структурах. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва (м. Харків, 30 листопада 2018 року). - Х.: ХНАДУ. - 2018. - с. 153-154
 27. Ревуцька А.О. Взаємозв’язок понять економічний та ресурсний потенціал підприємства. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва (м. Харків, 30 листопада 2018 року). - Х.: ХНАДУ. - 2018. - с.262-264
 28. Ревуцька А.О. Багатоаспектність та взаємозв’язок понять економічний та ресурсний потенціал підприємства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю. 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – с.69-70
 29. Ревуцька А.О. Сучасний стан та проблеми розвитку галузі рослинництва сільськогосподарських структур Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю. 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – с.71-72
 30. Ревуцька А.О. Управління економічною стійкістю підприємства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю. 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. – с.119-120
 31. Ревуцька А.О. Вплив малого бізнесу на формування доходів домогосподарств України. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти регіонального розвитку» Житомир,10 листопада 2017р.- Житомир: 2017р. –с.52-55
 32. Ревуцька А.О. Вплив держави на розвиток інтегрованих формувань в аграрній сфері.: матеріали Міжнародної науково-практична конференції. «Економічні перспективи підприємництва в Україні» – Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 року.
 33. Ревуцька А.О. Правовий аспект відносин власності на землю у контексті продовольчої безпеки держави. XII Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 24-25 травень 2018 р. с.102-104.
 34. Ревуцька А.О. Становлення сімейного фермерського господарства в Україні: світовий досвід. International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part2, October 31,2017.Leipzig, Germany: Baltija Publishing.272pages. с. 88 – 91.
 35. Ревуцька А.О. Трансформация отношений собственности в системе современных аграрных преобразований.  Материалы международной  научно-практической конференции «Современная аграрная экономика: наука и практика»  УО «Белорусская государственная сельско-хозяйственная академия». г. Горки.  16-17 марта 2018 г.  с. 197-201.
 36. Ревуцька А.О. Багатоаспектність та взаємозв’язок понять економічний та ресурсний потенціал підприємства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018. - с.69-70
 37. Ревуцька А.О. Управління економічною стійкістю підприємства. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», 26 жовтня 2018 р. – Полтава : ПДАА, 2018 - с.119-120.
 38. Ревуцька А.О. Економічна стійкість та управління підприємством. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: (м. Харків, 30 листопада 2018 року).-Х.: ХНАДУ.-2018.-с.151-152.
 39. Ревуцька А.О. Зарубіжний досвід підтримки сільськогосподарської кооперації для України. Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 30-31 травня 2019р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», с. 85-87
 40. Ревуцкая А.А. Влияние зарубежного опыта на сельскохозяйственную кооперацию Украины в контексте глобализации. Международная научно-практическая конференция «Современная аграрная экономика: наука и практика» г. Горки, 24-25 мая 2019 г.
 41. Smoliy, L., , Shchetyna, M., Pivtorak, M., Revutska, A., аnd. Prediction Investment Support for Agriculture of Ukraine. Proceedings of the 33th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): 10-11 April 2019, Granada, Spain. URL: https://ibima.org/accepted-paper/prediction-investment-support-for-agriculture-of-ukraine/  
 42. Ревуцька А.О. Демографічні чинники старіння населення світу. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції, 21 грудня 2020 року Умань: видавець «Сочінчький М.М.», 2020р. С.52-55
 43. Ревуцкая А. А. Экологизация экономики Украины в условиях глобальных вызовов.  IX Міжнародна науково - практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р., Анкара, Туреччина с. 158-164.
 44. Ревуцька А.О. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти приуроченої до 30-річчя незалежності України» 23-24 червня 2021 року  м. Миколаїв.
 45. Ревуцька А.О. Теоретичні аспекти економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки», 21 грудня 2021 року в м. Умань. С. 71-73.

 Підручники, посібники з грифом МОН України

 1. Економічна теорія : навч. посібник; вид. 2-ге допов. та перероб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук  Я.  А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик  Л. А., Фротер О. С. Умань: Сочінський, 2018, 720с.  (41,73 д. арк., у т.ч. автору належить 4,1 д. арк.) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-2090 від 28.11.2007).

Монографії

 1. Ревуцька А.О. Еволюція відносин власності в аграрному секторі України / А.О. Ревуцька // Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання: [кол. монографія] / Науково-дослідний економічний інститут, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. – К.: [НДЕІ], 2005 - С. 267-273. (0,3 друк. арк.).
 2. Ревуцька А.О. Трансформація відносин власності в аграрному секторі економіки України / А.О. Ревуцька // Економіка України: інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку: [кол. монографія] / Науково-дослідний економічний інститут, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. – К.: [НДЕІ], 2006 - С. 491-498. (0,3 друк. арк.).
 3. Ревуцька А.О. Соціально-економічні засади розвитку агрохолдингів / А.О. Ревуцька // Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України: [кол. монографія] / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. - С. 29 -35.(0,2 друк. арк.).
 4. Ревуцька А.О. Основні засади розвитку та удосконалення земельних відносин у сучасних умовах господарювання /А.О. Ревуцька // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва:[кол. монографія] / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. С. 91-98. (0,3 друк. арк.).
 5. Ревуцька А.О. Облік трансакційних витрат – вагомий фактор конкурентоспроможності в сучасній економіці / А.О. Ревуцька // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика:[кол. монографія] / Уманський національний університет садівництва. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Частина І. – С.105-108. (0,1 друк. арк.).
 6. Ревуцька А.О. Реформування відносин власності в аграрній сфері економіки України: монографія/ А.О.Ревуцька. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016р. – 204 с.
 7. Ревуцька А.О. Демографічні чинники та їх вплив на кадровий потенціал підприємства. Монографія. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень/ Під ред. д.е.н., професора Непочатенко О.О.. Умань: Видавець «Сочінський М.М.» 2021р.  с.134-140 http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8744

 Методичні рекомендації

1. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» [Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 43 с.

2. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «спеціаліст» спеціальності 051 «Економіка» [Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 55 с.

3. Методичні рекомендації з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» [Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 54 с.

4. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Національна економіка» для студентів факультету економіки і підприємництва ОКР «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 32 с.

5. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Національна економіка» для студентів  заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва ОКР «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 32 с.

6. Ревуцька А.О. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Національна економіка» для студентів факультету економіки і підприємництва ОКР «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 28 с.

7.Ревуцька А.О. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів факультету економіки і підприємництва ОР «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 32 с.

8.Ревуцька А.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів  заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва ОР «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 28 с.

9. Ревуцька А.О. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва ОР «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 34 с.

10. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економічна психологія» для студентів факультету економіки і підприємництва ОКР «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 30 с.

11. Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна психологія» для студентів заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва ОКР «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 30 с.

12. Ревуцька А.О. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна психологія» для студентів факультету економіки і підприємництва ОКР «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Уманський національний університет садівництва; [уклад.: А.О. Ревуцька]. Умань : Вид-во Уманського НУС, 2020. 28 с.

13. Ревуцька А.О. Програма та методичні вказівки щодо проходження навчальної практики з дисципліни Національна економіка для студентів 1 курсу спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 22с.